خانه / آموزشی / اقتصاد بهداشت و درمان / سمینارهای اقتصاد و بیمه + زمان بندی

سمینارهای اقتصاد و بیمه + زمان بندی

بسمه تعالی

سمینارهای اقتصاد و بیمه + زمان بندی

دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

مقطع دکترای تخصصی

ریفرنس: کتاب گتزن

چهارشنبه ساعت ۱٫۱۵ الی ۳٫۳۰

تاریخ ارائه

ارائه دهنده عنوان فصل

ردیف

۱۳/۰۲/۱۴۰۲

خانم عباسپور

فصل سیزدهم: مقدمه ای بر اقتصاد کلان سلامت ۱
خانم حاتمی فصل سوم: تحلیل هزینه منفعت و هزینه اثربخشی

۲

۲۰/۰۲/۱۴۰۲

آقای بیگی نصیری

فصل دوم: تقاضا

۳

آقای گمار

فصل پنجم: قراردادهای بیمه و مراقبت مدیریت شده

۴

۲۷/۰۲/۱۴۰۲

آقای دکتر جعفری

فصل دوازدهم: داروها

۵

خانم عباسپور

فصل پانزدهم: کالای عمومی و سلامت عمومی

۶

۳/۰۳/۱۴۰۲

خانم حاتمی

                                                           فصل چهارم: بیمه

۷

آقای بیگی نصیری

فصل دهم: مراقبت مدیریت شده

۸

۱۰/۰۳/۱۴۰۲

آقای گمار

فصل نهم: مدیریت و تنظیم هزینه های بیمارستانی

۹

آقای دکتر جعفری فصل هفدهم: مقایسه بین المللی وضعیت سلامت و هزینه های سلامت

۱۰

این مطالب را نیز ببینید!

سومین همایش ملی و بین المللی سلامت، حکمت و حکمرانی

بیمارستان فرهیختگان؛ میزبان همایش سلامت، حکمت و حکمرانی سومین همایش ملی و بین المللی سلامت، ...