خانه / پاسخگویی به دانشجویان / قابل توجه دانشجویان دکترای تخصصی(PHD)، مهم، مهم، مهم

قابل توجه دانشجویان دکترای تخصصی(PHD)، مهم، مهم، مهم

دانشجویان دکترای تخصصی(PHD) مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرتب سوال می کنند اینکه نمایه مقالات مستخرج از رساله چه کیفیتی باید داشته باشند، بنابراین خواندن مطالب زیر را به طور دقیق توصیه می نماید.

دانشجویان دوره دکتری تخصصی باید حداقل دو مقاله(یک  مقاله آی. اس. آی(وب آو ساینس دارای آی اف) جهت دفاع که باید به تایید استادان راهنما و مشاور برسد و یک مقاله دیگر(حداقل با نمایه اسکوپوس به زبان انگلیسی) جهت فارغ التحصیلی که آن هم باید قبلا به تایید استادان راهنما و مشاور برسد)

در صورتی که نام و نام خانوادگی استادان و آدرس های آن ها غلط و ناقص درج شود، مسئولیت آن با دانشجو و نویسنده مسئول است. گاهی همین مسئله باعث عدم تایید مقاله توسط استادان می شود. بنابر این دانشجویان باید تمامی مراحل تهیه، تدوین مقاله و انتخاب مجله، اصلاح مقاله و تایید پروف مقاله را با استادان خود کاملا هماهنگ نمایند.

این مطالب را نیز ببینید!

نامه به سردبیر نشریه فرهنگ و ارتقاء سلامت

بایسته‌های جذب و حفظ نخبگان، علی‌محمدزاده خلیل، نشریه فرهنگ و ارتقاء سلامت، دوره ۷، شماره ...