خانه / پژوهشی / بانک مقالات / آدرس دهی استاد راهنما در مقاله مستخرج از پایان نامه

آدرس دهی استاد راهنما در مقاله مستخرج از پایان نامه

سایت تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی | HCSM

توجه: در مثال زیر فرض بر این است که مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد است.  نفر اول دانشجو  است. استاد راهنمای اول و نویسنده مسئول دکترخلیل علی محمدزاده است. استاد مشاور است. 

مشخصات دانشجو ۱، خلیل علی محمد زاده۲ *، مشخصات استاد مشاور۳،


۲ گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

*نویسنده مسئول: خلیل علی محمدزاده (.M.D., Ph.D)، استاد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران، کد ارکید: ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۲۳۷۶-۹۲۵۶، dr_khalil_amz@yahoo.com

, مشخصات دانشجو۱, *Khalil Alimohammadzadeh 2 ,مشخصات استاد مشاور۳ 

۲ Department of Health Services Management, School of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran. 

*Corresponding Author:  Khalil Alimohammadzadeh (M.D., Ph.D.), Professor, Department of Health Services Management, North Tehran Branch; Health Economics Policy Research Center, Tehran Medical Sciences Islamic Azad University, Tehran, Iran,  orcid.:0000-0002-2376-9256, dr_khalil_amz@yahoo.com

این مطالب را نیز ببینید!

سومین همایش ملی و بین المللی سلامت، حکمت و حکمرانی

بیمارستان فرهیختگان؛ میزبان همایش سلامت، حکمت و حکمرانی سومین همایش ملی و بین المللی سلامت، ...