خانه / پژوهشی / بانک مقالات / تاثیر واقعیت درمانی بر همدلی همسران جانبازان دچار اختلال استرس پس از سانحه

تاثیر واقعیت درمانی بر همدلی همسران جانبازان دچار اختلال استرس پس از سانحه

مجله علوم مراقبتی نظامی

– حجتی حمید، حبیبی کامیلیا، علی محمدزاده خلیل*. تاثیر واقعیت درمانی بر همدلی همسران جانبازان دچار اختلال استرس پس از سانحه، مجله علوم مراقبتی نظامی، دوره ۷، شماره ۱ (بهار ۱۳۹۹)؛ ص ۷-۲

XML تأثیر واقعیت درمانی بر همدلی همسران جانبازان دچار اختلال استرس پس از سانحه جنگی ص. ۱-۷
[English Abstract] حمید حجتی ، کاملیا حبیبی  ، *خلیل علی محمدزاده 
چکیده (۴۹ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۲۴ دریافت)
تأثیر واقعیت درمانی بر همدلی همسران جانبازان دچار اختلال استرس پس از سانحه جنگی
تأثیر واقعیت درمانی بر همدلی همسران جانبازان دچار اختلال استرس پس از سانحه جنگی
حمید حجتی۱ ، کاملیا حبیبی۲  ، خلیل علی محمدزاده  ۳
۱- دکترای پرستاری، استادیار، دانشکده پرستاری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول ، ایران .
۲- کارشناسی ارشد، گروه پرستاری، واحد علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
۳- دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).
چکیده:   (۴۹ مشاهده)
مقدمه: همسران جانبازان دچار اختلال استرس پس از سانحه جنگ به دلیل تماس مکرر در طول زندگی با همسران خود دچار مشکلات عاطفی و روحی زیادی میشوند که اغلب در زندگی آنها عشق و همدلی مفهومی گنگ دارد.
هدف: با توجه به ماهیت نظریه واقعیت درمانی گلاسر بر بهبود روابط زناشویی این مطالعه با هدف تأثیر واقعیت درمانی بر همدلی همسران جانبازان اختلال استرس پس از سانحه جنگی انجام شد.
مواد و روشها: این مطالعه تجربی با روش نمونهگیری تصادفی ساده بر روی ۳۴ نفر از همسران جانبازان (۱۷ آزمون) و (۱۷ کنترل) در بیمارستان نیایش تهران در سال ۱۳۹۵ انجام شد. در گروه آزمون ۸ جلسه ۹۰ تا ۱۲۰ دقیقه واقعیت درمانی بر اساس نظریه انتخاب گلاسر اجرا شد که اطلاعات در دو گروه قبل و بعد از مداخله توسط پرسشنامه استاندارد همدلی (دیویس) جمعآوری شد. سپس توسط آزمون تی زوجی و مستقل آنالیز گردید.
یافتهها: میزان همدلی قبل مداخله در گروه واقعیت درمانی ۰۱۵/۰۱±۶۱/۰ و گروه کنترل ۱۳/۰۱±۵۳/۵۲ بود و آزمون تی مستقل اختلاف معنیداری را نشان نداد (۰/۱۳=P) ولی میزان همدلی بعد از مداخله در گروه آزمون ۹/۲±۷۳/۴۷ و گروه کنترل ۱/۷±۵۹/۲۹ بود و آزموتی تی مستقل اختلاف معنیداری را نشان داد (۰/۰۰۳=P) به طوری که میزان همدلی در گروه آزمون بیشتر از گروه کنترل بود.
بحث و نتیجهگیری: نظر به اثربخشی این رویکرد در افزایش همدلی همسران جانبازان پیشنهاد میگردد، مسئولین و دستاندرکاران نظام بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاران با درک نیاز همسران و خانوادههای جانبازان و برگزاری کارگاهها و کلاسهای آموزشی و جلسات گروه درمانی مبتنی بر واقعیت درمانی ضمن تقویت روابط زناشویی، موجب بهبود کیفیت زندگی در خانواده همسران جانبازان شوند.

کد کارآزمایی بالینی: IRCTN1R229059
واژه‌های کلیدی: اختلال استرس پس از سانحه جنگی، واقعیت درمانی، همدلی، همسران جانبازان.
متن کامل [PDF 429 kb]   (۲۵ دریافت) 
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۷/۷/۲۳ | پذیرش: ۱۳۹۸/۸/۱۸ | انتشار: ۱۳۹۹/۲/۱۰

این مطالب را نیز ببینید!

پیام تسلیت در پی درگذشت پدر رییس سازمان پزشکی قانونی

دکترخلیل علی محمدزاده عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی و رئیس اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده ...