خانه / آموزشی / اقتصاد بهداشت و درمان / نقش حمایت اجتماعی بر اضطراب مرگ سالمندان با میانجی گری خودکارآمدی

نقش حمایت اجتماعی بر اضطراب مرگ سالمندان با میانجی گری خودکارآمدی

– جمال لیوانی حمیده، جعفری مهرنوش، علی‌محمدزاده خلیل. ‌نقش حمایت اجتماعی بر اضطراب مرگ سالمندان با میانجی گری خودکارآمدی، مجله سالمندشناسی. ۱۳۹۹; ; ۴ (۴) : ص ۱۱ – ۱۸

نشریه سالمندشناسی

نقش حمایت اجتماعی بر اضطراب مرگ سالمندان با میانجی گری خودکارآمدی
حمیده جمال لیوانی۱،  مهرنوش جعفری۲*، خلیل علی محمدزاده۳

۱ – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.
۲ – استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.: com.yahoo@j134_mehr
۳ – دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، ایران.
تاریخ دریافت: ۱/۷/۱۳۹۸ تاریخ پذیرش: ۲۶/۱۲/۱۳۹۸

 

چکیده
مقدمـه: سـالمندی دوره بسـیار مهمـی از زندگـی اسـت کـه اضطـراب مـرگ یـک ویژگـی مشـترک سـالمندان مـی باشـد لذا شناسـایی عواملـی کـه در ایـن دوران بـر اضطـراب مـرگ تأثیرگـذار اسـت، حائـز اهمیـت اسـت. لـذا ایـن مطالعـه بـا هـدف بررسـی نقـش حمایت اجتماعـی بـر اضطـراب مـرگ سـالمندان مراجعه کننـده بـه مجتمـع بیمارسـتانی امـام خمینـی تهـران بـا میانجـی گـری خودکارآمـدی انجام شــد.
روش کار: روش تحقیـق کاربـردی توصیفـی پیمایشـی از نـوع همبسـتگی و جامعـه آمـاری پژوهـش کلیـه شـامل سـالمندان بالای ۶۰ سـال مراجعـه کننـده بـه مجتمـع بیمارسـتانی امـام خمینـی (ره) تهـران در سـال ۹۷-۱۳۹۶ بـود. نمونـه گیـری در ایـن مطالعـه بـه صـورت تصادفـی مـد نظـر قـرار گرفـت. ابـزار گـردآوری داده هـا شـامل پرسشـنامه حمایـت اجتماعـی (SS-A)، پرسشـنامه ی
سـاخته شـرر و همـکاران (۱۹۸۸) و پرسشـنامه اسـتاندارد اضطـراب مـرگ تمپلـر بـود. بـرای تحلیـل داده هـا از روش معـادالت سـاختاری اسـتفاده شـده اسـت، کـه در نهایـت بـرای تجزیـه و تحلیـل و بـه کارگیـری ایـن آزمـون هـا از نـرم افـزار ۲۳ SPSS و ۲۳ Amos اسـتفاده شـد.
یافتـه هـا: حمایـت اجتماعـی، خودکارآمـدی و اضطـراب مـرگ سـالمندان باالتـر از حـد متوسـط بـوده اسـت. همچنیـن تاثیـر حمابت اجتماعـی بـر خودکارآمـدی و اضطـراب از مـرگ بـه ترتیـب مثبـت و منفـی معنـی دار، تاثیـر حمایـت اجتماعـی بـر اضطـراب از مـرگ منفـی و معنـی دار و خودکارآمـدی و حمایـت اجتماعـی مـی تواننـد ۳۶ درصـد از تغییـرات اضطـراب از مـرگ را تبییـن کنـد.
نتیجه گیــری: حمایــت اجتماعــی مــی توانــد بــه شــکل قابــل مالحظــه ای اضطــراب مــرگ در ســالمندان را کاهــش دهــد و نیــز تاثیـر مثبتـی بـر خودکارآمـدی آنـان دارد. در نهایـت بـا توجـه بـه مـدل هـای ارائـه شـده در پژوهـش حاضـر و بـرازش هـای قابـل قبـول اثرگـذاری متغیرهـا بـر یکدیگـر مـی تـوان ایـن گونـه بیـان نمـود کـه توجـه همـه جانبـه بـه بهبـود وضعیـت حمایـت اجتماعـی مــی توانــد از یــک ســو بــر خودکارآمــدی ســالمندان و از ســوی دیگــر منجــر بــه کاهــش اضطــراب هــا و تنــش هــای پیــش روی
سـالمندان بویـژه اضطـراب مـرگ آنـان مـی شـود.
کلیدواژه ها: حمایت اجتماعی، اضطراب مرگ، خودکارآمدی، سالمندان

این مطالب را نیز ببینید!

پیام تسلیت در پی درگذشت پدر رییس سازمان پزشکی قانونی

دکترخلیل علی محمدزاده عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی و رئیس اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده ...