خانه / آموزشی / اقتصاد بهداشت و درمان / مقاله علمی – پژوهشی؛ تحلیل روابط سیسماتیک مزیت های یکپارچه سازی بیمه سلامت در ایران

مقاله علمی – پژوهشی؛ تحلیل روابط سیسماتیک مزیت های یکپارچه سازی بیمه سلامت در ایران

Image result for ‫فصلنامه بیمه سلامت ایران‬‎

Image result for ‫فصلنامه بیمه سلامت ایران‬‎

دوره ۲، شماره ۴ – ( ۱۰-۱۳۹۸ )                   جلد ۲ شماره ۴ صفحات ۱۷۶-۱۸۳

— اکبری مجید، علی محمدزاده خلیل*، ماهر علی، حسینی سید مجتبی، بهادری محمد کریم. تحلیل روابط سیسماتیک مزیت های یکپارچه سازی بیمه سلامت در ایران؛ فصلنامه بیمه سلامت ایران، ۲ (۴)،زمستان ۱۳۹۸ ص ۱۸۳-۱۷۶

تحلیل روابط سیسماتیک مزیت های یکپارچه سازی بیمه سلامت در ایران

مجید اکبری، خلیل علی محمدزاده*، علی ماهر، سید مجتبی حسینی، محمدکریم بهادری
گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده:   (۱۲۳ مشاهده)

مقدمه: با توجه به اهمیت سلامت به عنوان سرمایه ای ارزشمند و دستیابی به پوشش همگانی سلامت، برخورداری از مزیت های بیمه های سلامتی لازمه دستیابی به سلامت برای همه می باشد. لذا شناسایی و تحلیل مزیت های تجمیع صندوق های بیمه های سلامتی می تواند گامی موثر در این خصوص باشد. مطالعه حاضر با هدف تحلیل روابط سیسماتیک مزیت های یکپارچه سازی بیمه سلامت در ایران به انجام رسید.

روش بررسی: مطالعه توصیفی حاضر در دو مرحله شناسایی و تحلیل سیستماتیک مزیت های یکپارچه سازی بیمه سلامت در ایران بر روی ۶۸ نفر از خبرگان و متخصصین بیمه سلامت انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات در مرحله دلفی پرسشنامه ای ۴۰ سوالی در طیف لیکرت و در مرحله تحلیل سیستماتیک پرسشنامه مقایسات زوجی بود. تحلیل نتایج فاز دلفی با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون تی تک نمونه ای و وزن دهی عوامل با استفاده از تکنیک دیماتل فازی (FUZZY DEMATEL) و با بهره‌گیری از نرم افزار MATLAB انجام گرفت.

یافته ها: در مجموع ۴۰ مزیت برای تجمیع بیمه سلامت در ایران شناسایی شد که با انجام فاز دلفی، ۲۹ مزیت مورد پذیرش قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل روابط سیسماتیک نیز نشان داد مولفه تولیت با مختصات (۳۱/۱ و ۳۱/۱) به عنوان تاثیرگذارترین مولفه و مولفه فرآیند های عملیاتی با مختصات (۹۵۹/۰-و ۹۵۹/۰) به عنوان تاثیرپذیرترین مولفه می باشد.نتیجه گیری: با توجه به اهمیت مولفه تولیت، کنترل هزینه ها و بهبود کارایی در نظام سلامت در شرایط کنونی کشور از طریق انجام اصلاحات زیرساختی در ابعاد تولیتی می تواند مدنظر قرار گیرد. همچنین دستیابی به مزیت های بسته پایه خدمتی، پوشش همگانی جمعیت، تامین مالی و فرایندهای عملیاتی می تواند در قالب برنامه های میان مدت و بلند مدت محقق گردد.

واژه‌های کلیدی: بیمه سلامت، تجمیع، ایران، دیماتل
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۸/۹/۱۶ | پذیرش: ۱۳۹۸/۱۰/۲

این مطالب را نیز ببینید!

سومین همایش ملی و بین المللی سلامت، حکمت و حکمرانی

بیمارستان فرهیختگان؛ میزبان همایش سلامت، حکمت و حکمرانی سومین همایش ملی و بین المللی سلامت، ...