خانه / پژوهشی / بانک مقالات / نمونه آدرس دهی در مقاله مستخرج از پایان نامه + آدرس فارسی و انگلیسی گروهی از استادان

نمونه آدرس دهی در مقاله مستخرج از پایان نامه + آدرس فارسی و انگلیسی گروهی از استادان

سایت تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی | HCSM

توجه: در مثال زیر فرض بر این است که نفر اول دانشجوی دکتری است. استاد راهنمای اول و نویسنده مسئول دکترخلیل علی محمدزاده است. استاد راهنمای دوم دکتر علی ماهر است. سه استاد دیگر هم مشاور هستند.

مریم فرخ۱، خلیل علی محمد زاده۲ *، علی ماهر۳،

سید مجتبی حسینی۴ ، محمد کریم بهادری۵، مهرنوش جعفری۶

۱ دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
۲ دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، ایران. شماره ارکید: ۹۲۵۶-۲۳۷۶-۰۰۰۲-۰۰۰۰
۳ استادیار گروه سیاستگذاری سلامت دانشکده مدیریت و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
۴ استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
۵ استاد تمام مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران
۶ استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

*نویسنده مسئول: خلیل علی محمدزاده (.M.D., Ph.D)، دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال؛ مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، ایران، dr_khalil_amz@yahoo.com

, Maryam Farrokh ۱, Khalil Alimohammadzadeh 2 *, Ali Maher ۳ 

Seyed Mojtaba Hosseini 4 Mohammad Karim Bahadori 5, Mehrnoosh Jafari 6

۱ PhD Student in Health Services Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

۲ Associate Professor, Department of Health Services Management, North Tehran Branch, Health Economics Policy Research Center, Tehran Medical Sciences Islamic Azad University, Tehran.  orcid.:0000-0002-2376-9256

۳ Assistant Professor, Department of Health Policy, School of Management and Medical Education, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

۴ Assistant Professor, Department of Health Services Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

۵ ّFull Professor, Health Management Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran

۶ Assistant Professor, Department of Health Services Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

*Corresponding Author: Khalil Alimohammadzadeh (M.D., Ph.D.), Associate Professor, Department of Health Services Management, North Tehran Branch; Health Economics Policy Research Center, Tehran Medical Sciences Islamic Azad University, Tehran, Iran, dr_khalil_amz@yahoo.com

آدرس دهی دکتر نادر خالصی

Nader Khalesi

۱٫ Associate professor, Department of Health Services Management, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran, Email: khalesi_nader@yahoo.com

۲٫Health Economics Policy Research Center, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran, Email: heprc2015@gmail.com

۱- گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت و مهندسی پزشکی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

۲- مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

این مطالب را نیز ببینید!

تبریک بهار طبیعت در بهار رمضان

بهاران خجسته باد یکی از دعا‌های مشهور میان ما ایرانی‌ها که سنت‌های ایرانی مان را ...