خانه / پژوهشی / بانک مقالات / بررسی دیدگاه پزشکان و پرستاران نسبت به نقش متخصص طب اورژانس

بررسی دیدگاه پزشکان و پرستاران نسبت به نقش متخصص طب اورژانس

سایت تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی | HCSM

هدر صفحه

دوره ۱۶، شماره ۶، ۱۳۹۸ (شماره پیاپی ۷۰)

— ارجاع: رحمت پسند فتیده زری، حسینی سید مجتبی، علی محمدزاده خلیل. بررسی دیدگاه پزشکان و پرستاران نسبت به نقش متخصص طب اورژانس بر عملکرد بخش اورژانس بیمارستانهای آموزشی- درمانی شهر تهران. مدیریت اطلاعات سلامت ۱۳۹۸؛ ۱۶ (۶) (شماره پیاپی ۷۰) :۷-۱

بررسی دیدگاه پزشکان و پرستاران نسبت به نقش متخصص طب اورژانس بر عملکرد بخش اورژانس بیمارستان‌های آموزشی- درمانی شهر تهران

زری رحمت‌پسند فتیده۱, سید مجتبی حسینی۲*, خلیل علی‌‌محمدزاده۳
۱ -دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسالمی،
تهران، ایران
۲ -استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران
۳ -دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسالمی و مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت، واحد علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
نویسنده طرف مکاتبه: سید مجتبی حسینی؛ استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: بخش اورژانس بیمارستان به دلیل تأثیر چشمگیر آن در نظام سلامت، از اهمیت خاصی برخوردار است. استفاده از منابع انسانی کارامد در این بخش می‌تواند منجر به ارتقای کیفیت خدمات ارایه ‌شده و رضایت بیماران گردد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین دیدگاه پزشکان و پرستاران نسبت به نقش متخصص طب اورژانس بر عملکرد بخش اورژانس انجام شد.

روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- پیمایشی بود که در سال ۱۳۹۸ در بخش اورژانس بیمارستان‌های آموزشی- درمانی شهر تهران انجام‌ گردید. بر اساس روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، ۹ بیمارستان انتخاب شد و ۵۰۱ پرستار و پزشک شاغل در بخش اورژانس در تحقیق شرکت کردند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه محقق ساخته استفاده شد و در نهایت، داده‌ها با استفاده از آزمون‌های t، ANOVA و همبستگی Pearson مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: دیدگاه پزشکان و پرستاران شرکت‌کننده نسبت به حضور متخصص طب اورژانس بر ایمنی بیمار، شاخص‌های عملکردی اورژانس، کیفیت خدمات درمانی اورژانس و مدیریت بخش اورژانس در حد خیلی خوب برآورد گردید. همچنین، سابقه شغلی، پست سازمانی، جنسیت و سن بر دیدگاه افراد نسبت به نقش متخصص طب اورژانس بر عملکرد اورژانس تأثیرگذار بود (۰۰۱/۰ = P).

نتیجه‌گیری: دیدگاه پزشکان و پرستاران بخش اورژانس نسبت به نقش متخصص طب اورژانس در وضعیت خوب قرار دارد. بر اساس نتایج پژوهش، پزشکان دیدگاه بهتری نسبت به پرستاران در مورد حضور متخصص طب اورژانس دارند.

واژگان کلیدی

خدمات اورژانس پزشکی؛ بیمارستان‌ها؛ طب اورژانس؛ عملکرد کاری

تمام متن:

PDF

این مطالب را نیز ببینید!

سومین همایش ملی و بین المللی سلامت، حکمت و حکمرانی

بیمارستان فرهیختگان؛ میزبان همایش سلامت، حکمت و حکمرانی سومین همایش ملی و بین المللی سلامت، ...