خانه / پژوهشی / بانک مقالات / همبستگی سواد سلامت و کیفیت زندگی با اضطراب سلامت در بیماران سرپایی

همبستگی سواد سلامت و کیفیت زندگی با اضطراب سلامت در بیماران سرپایی

مدیریت ارتقای سلامت

– حیدری شمس چعفر، علی‌محمدزاده خلیل، ماهر علی. همبستگی سواد سلامت و کیفیت زندگی با اضطراب سلامت در بیماران سرپایی مراجعه‌کننده به پلی کلینیک تخصصی شهید بهشتی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت. ۱۳۹۸; ۹ (۱) :۱-۹

جلد ۹ شماره ۱ صفحات ۱-۹
همبستگی سواد سلامت و کیفیت زندگی با اضطراب سلامت در بیماران سرپایی مراجعه‌کننده به پلی کلینیک تخصصی شهید بهشتی
چعفر حیدری شمس ، خلیل علی‌محمدزاده  ، علی ماهر 
مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران ، dr_khalil_amz@yahoo.com
چکیده:   (۳۵ مشاهده)
مقدمه: نداشتن سواد و آگاهی کافی در زمینه سواد سلامت باعث افزایش اضطراب و پایین آمدن کیفیت زندگی می‌شود. هدف از این مطالعه تعیین همبستگی سوادسلامت و کیفیت زندگی با اضطراب سلامت در بیماران سرپایی پلی کلینیک تخصصی شهید بهشتی کرج است.
روش کار: این پژوهش توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعه آماری ۲۶۰۰ نفر از بیماران سرپایی پلی کلینیک تخصصی شهید بهشتی کرج بود، با استفاده از جدول مورگان ۳۳۵ نفر از بیماران و با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل؛ “پرسشنامه سواد سلامت ایرانیان” (Iranian Health Literacy Questionnaire)، “پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی – نسخه کوتاه” World Health Organization Quality of Life Brief Version (WHOQOL – BREF) و “سیاهه اضطراب سلامت” (Health Anxiety Inventory) بود. روایی پرسشنامه‌ها از طریق روایی محتوایی و صوری مشخص شد. پایایی پرسشنامه‌ها با روش آلفای کرونباخ برای ۱۰۰ نفر از بیماران سرپایی پلی کلینیک تخصصی شهید بهشتی کرج مشخص شد. جهت تحلیل داده‌ها با نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه ۲۵ و PLS3.5 Smart با روش مدلسازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی انجام شد.
یافته‌ها: بین سواد سلامت و اضطراب سلامت همبستگی معنی‌دار و منفی (۴۷۰/۰-) و بین کیفیت زندگی و اضطراب سلامت همبستگی معنی دار و منفی (۴۹۷/۰-) و بین سواد سلامت و کیفیت زندگی همبستگی معنی‌دار و مثبت (۷۴۹/۰) وجود دارد.
نتیجه گیری: سواد سلامت و کیفیت زندگی همبستگی مثبت و معنی دار، سواد سلامت و اضطراب سلامت همبستگی منفی و معنی‌دار، کیفیت زندگی و اضطراب سلامت همبستگی منفی و معنی‌داری با هم دارند. پیشنهاد می‌شود مدیران بیمارستان‌ها جهت ارتقا کیفیت زندگی بیماران و کاهش اضطراب سلامت برنامه‌ریزی مناسبی درخصوص ارتقا سواد سلامت بیماران داشته باشند.
واژه‌های کلیدی: سالمندان، بیماری‌های عروق کرونر، بهزیستی، رضایت از زندگی، معنویت
متن کامل [PDF 1501 kb]   (۱۷ دریافت) 
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
دریافت: ۱۳۹۸/۹/۲۳
Hedari Shams J, Mohammadzadeh K A, maher A. Correlation between Health Literacy and Quality of Life with Health Anxiety in Outpatient Patients Referred to Shahid Beheshti Specialized Polyclinic in Karaj. JHPM. 2020; 9 (1) :1-9
URL: http://jhpm.ir/article-1-1109-fa.html

حیدری شمس چعفر، علی‌محمدزاده خلیل، ماهر علی. همبستگی سواد سلامت و کیفیت زندگی با اضطراب سلامت در بیماران سرپایی مراجعه‌کننده به پلی کلینیک تخصصی شهید بهشتی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت. ۱۳۹۸; ۹ (۱) :۹-۱

URL: http://jhpm.ir/article-۱-۱۱۰۹-fa.html

این مطالب را نیز ببینید!

سومین همایش سلامت، حکمت و حکمرانی(۳۰ و ۳۱ اردیهشت ماه ۱۴۰۳)

همایش سلامت، حکمت و حکمرانی دکترعلیرضا خوشدل، رئیس سومین همایش ملی و بین‌المللی سلامت، حکمت ...