خانه / کارهای دانشجویی / آدرس دهی سه نفره(دانشجو، استاد راهنما و استاد مشاور)

آدرس دهی سه نفره(دانشجو، استاد راهنما و استاد مشاور)

سایت تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی | HCSM

توجه: در مثال زیر فرض بر این است که نفر اول دانشجوی دکتری است. استاد راهنما و نویسنده مسئول دکترخلیل علی محمدزاده است که یک آدرس دارد. استاد راهنمای دوم دکتر سید مجتبی خسینی است. 

مریم فرخ۱، خلیل علی محمد زاده۲ *، سید مجتبی حسینی۳ 

۱ دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

۲ استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، ایران. شماره ارکید: ۹۲۵۶-۲۳۷۶-۰۰۰۲-۰۰۰۰

۳ استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

*نویسنده مسئول: خلیل علی محمدزاده (M.D., Ph.D)، استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال؛ مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران،  dr_khalil_amz@yahoo.com

Maryam Farrokh ۱, Khalil Alimohammadzadeh 2 *,  Seyed Mojtaba Hosseini 3

 

۱ PhD Student in Health Services Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

۲ Professor, Department of Health Services Management, North Tehran Branch, Health Economics Policy Research Center, Tehran Medical Sciences Islamic Azad University, Tehran.  orcid.:0000-0002-2376-9256

۳ Assistant Professor, Department of Health Services Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

*Corresponding Author: Khalil Alimohammadzadeh(M.D., Ph.D.), Professor, Department of Health Services Management, North Tehran Branch; Islamic Azad University. Health Economics Policy Research Center, Tehran Medical Sciences I. A. U., Tehran. dr_khalil_amz@yahoo.com