خانه / آموزشی / اقتصاد بهداشت و درمان / برآورد بهای تمام شده خدمات بخش مراقبت ویژه نوزادان با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC)

برآورد بهای تمام شده خدمات بخش مراقبت ویژه نوزادان با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC)

– رحمانیه زهرا، قاسم بیگلو امین، علی محمدزاده خلیل. برآورد بهای تمام شده خدمات بخش مراقبت ویژه نوزادان با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، دوره ۱۰ ، شماره (۴)، زمستان ۱۳۹۷؛ ص ۹۹-۹۰

 

Estimating of Cost Price of Services at Neonatal Intensive Care Unit by Activitybased Costing

Zahra Rahmanieh 1, , Amin Ghasem Begloo 2,3,*, , Khalil Alimohammadzadeh 4,5

۱ MSc Student in Health Services Management, Islamic Azad University, Tehran Medical Sciences Branch, Tehran, Iran

۲ Assistant Professor, Department of Health Services Management, Islamic Azad University, Tehran Medical Sciences Branch, Tehran, Iran

۳ Health Economics Policy Research Center, Tehran Medical Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

۴ Associate Professor, Department of Health Services Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

۵ Health Economics Policy Research Center, Tehran Medical Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

* Corresponding author: Amin Ghasem Begloo, Assistant Professor, Department of Health Services Management, Islamic Azad University, Tehran Medical Sciences Branch, Tehran, Iran.

E-mail: a.begloo@iautmu.ac.ir DOI: 10.21859/nkjmd-100413 How to Cite this Article: Rahmanieh Z, Ghasem Begloo A, Alimohammadzadeh KH. Estimating of Cost Price of Services at Neonatal Intensive Care Unit by Activity-based Costing. J North

Khorasan Univ Med Sci. 2019; 10(4):90-99. DOI: 10.21859/nkjmd-100413

Received: 08 Jul 2018 Accepted: 21 Nov 2018

Abstract Introduction: One of the objectives of each system is cost of management and costing to help the organizations to provide high quality goods and services at a competitive environment. The present study was done to computing of cost price of hospital services at the NICU section of according to activity-based costing (ABC) method. Methods: This is a cross-sectional study. The costing of hospitalization was calculated based on activity at the Bent-Al-Hodi hospital of Bojnourd in 2015. The data was collected by observation, interview and review of documents and records. Data were analyzes according to activity-based costing (ABC) method using the Excel software. Results: In this study the costing of provided services by the NICU section was 37/292/952/569 Rials, equivalent to 13.6% out of the total of costs of hospital. 76.45%, 1.44%, 21.24% and 0.87% of the costing were related to staff compensation, materials and consumables, indirect overhead and expenses direct overhead respectively. The cost of one-day hospital bed occupied by a patient was calculated about 8,609,905 Rials Conclusions: The Majority of the costs of the NICU service is consist of the costing of staff services charge. Hence, optimal use of resources and staffs help to increasing productivity and more services as well. Usage of the proper consumption patterns in equipment and materials can have a huge impact on decreasing of the cost price.
Keywords: Cost of Services Neonatal Intensive Care Unit (NICU) Activity-based Costing (ABC) Hospital Costs © ۲۰۱۹ North Khorasan Medical Science


مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
AWT IMAGE

دوره ۱۰، شماره ۴ – ( زمستان ۱۳۹۷ )

بار اقتصادی لیشمانیوز جلدی در استان گلستان
ص. ۱-۸

احسان الله کلته ، رضوان رجب زاده، ایوب صوفی زاده ، ابراهیم فدایی، صفورا صابری، عابدین ثقفی پور

چکیده (۹ مشاهده) | متن کامل (PDF) (۳ دریافت)

بررسی رابطه حساسیت اخلاقی در تصمیمگیری و ابعاد آن با ویژگیهای دموگرافیک پرستاران شاغل در بیمارستان شهید مدنی شهرستان خرم آباد درسال ۱۳۹۶
ص. ۹-۱۵

سحر دالوند ، بابک خدادادی ، سیدحسن نیک سیما، رضا قانعی قشلاق، راضیه شیرزادگان

چکیده (۷ مشاهده) | متن کامل (PDF) (۱ دریافت)

بررسی ارتباط بین فرهنگ ایمنی و نرخ رفتارهای نا ایمن در بین کارگران صنعت پروفیل سازی اکباتان
ص. ۱۶-۲۲

محبوبه اسحاقی ، پروین سپهر

چکیده (۹ مشاهده) | متن کامل (PDF) (۲ دریافت)

بررسی ارتباط بین متغیرهای دموگرافیک و نگرش مذهبی در مادران باردار با بروز کولیک شیرخواران
ص. ۲۳-۲۷

حوا جلالی نیا، محمدعلی کیانی ، علی حق بین، معصومه سعیدی، علی خاکشور

چکیده (۷ مشاهده) | متن کامل (PDF) (۱ دریافت)

بررسی تحلیل مسیر کارکردهای مثبت روانشناختی در مادران کودکان فلج مغزی
ص. ۲۸-۳۹

محمد خرمی ، سیدحمید آتش پور ، مژگان عارفی

چکیده (۷ مشاهده) | متن کامل (PDF) (۱ دریافت)

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و جلوههای بهره وری نیروی انسانی در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ص. ۴۰-۴۴

عبداله ریحانی یساولی ، سنجر سلاجقه ، غلامعباس شکاری، ایوب شیخی

چکیده (۷ مشاهده) | متن کامل (PDF) (۱ دریافت)

بررسی یافتههای بالینی، سونوگرافی وهیستوپاتولوژیکی تودههای تخمدانی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کوثر، قزوین
ص. ۴۵-۵۲

فاطمه سمیعی راد ، علی همت یار، آمنه باریکانی

چکیده (۷ مشاهده) | متن کامل (PDF) (۱ دریافت)

تاثیر ریپرفیوژن پس از ایسکمی کوتاه مدت بر طناب نخاعی موش صحرایی
ص. ۵۳-۶۰

غلامحسین فرجاه ، معصومه محمدپور

چکیده (۸ مشاهده) | متن کامل (PDF) (۲ دریافت)

شناسایی in silico ساختارهای DNA چهاررشتهای در توالی پروموتری ژن تومور ویلمز
ص. ۶۱-۶۷

سعیده قضایی زیدانلو ، مهسا جعفرزاده

چکیده (۷ مشاهده) | متن کامل (PDF) (۱ دریافت)

بررسی کیفیت مراقبتهای ارائه شده به بیماران آترواسکلروز براساس مدل ارزیابی کیفیت جامع در بیمارستان امام رضا )ع( مشهد در سال ۱۳۹۵
ص. ۶۸-۷۶

علی وفایی نجار ، الهه هوشمند، حسین ابراهیمی پور، داود آسیابی

چکیده (۷ مشاهده) | متن کامل (PDF) (۱ دریافت)

بررسی سطح سرمی ویتامین دی در بیماران تیروئیدی مراجعه کننده به درمانگاه غدد بیمارستان امام رضا )ع( شهر بجنورد )شمال شرق ایران( در سال ۱۳۹۵
ص. ۷۷-۸۲

حبیبه سادات شاکری ، عبدالغفور یزدانی، سیده معصومه حاتمی، سیداسماعیل حاتمی

چکیده (۹ مشاهده) | متن کامل (PDF) (۳ دریافت)

تأثیر مراقبت از نوه بر سلامت جسمی و روانی مادربزرگها
ص. ۸۳-۸۹

هما همتی، علی گلستانی، میترا هاشمی، محبوبه طیاطبایی چهر، حامد مرتضوی

چکیده (۷ مشاهده) | متن کامل (PDF) (۱ دریافت)

برآورد بهای تمام شده خدمات بخش مراقبت ویژه نوزادان با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ) ABC )
ص. ۹۰-۹۹

زهرا رحمانیه ، امین قاسم بگلو ، خلیل علی محمدزاده

چکیده (۸ مشاهده) | متن کامل (PDF) (۱ دریافت)

طراحی و ارزیابی مدل سرمایه های فکری دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تأکید بر نقش خلاقیت سازمانی
ص. ۱۰۰-۱۰۸

احمد ماهی جاغرق ، محمدمهدی رشیدی، محمدرضا ذبیحی، جمشید تقسیمی

چکیده (۷ مشاهده) | متن کامل (PDF) (۱ دریافت)

مقایسه اثربخشی مداخلات مبتنی بر همبستههای هیجانی و اجتماعی بر کاهش نشانههای پرخاشگری در نوجوانان بزهکار پسر استانهای خراسان شمالی و رضوی
ص. ۱۰۹-۱۱۷

ابوالفضل بخشی پور، فرزانه میکائیلی ، علی عیسی زاده گان

چکیده (۷ مشاهده) | متن کامل (PDF) (۱ دریافت)

این مطالب را نیز ببینید!

پیام تسلیت در پی درگذشت پدر رییس سازمان پزشکی قانونی

دکترخلیل علی محمدزاده عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی و رئیس اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده ...