خانه / آموزشی / ارزیابی خدمات بهداشتی و درمانی / تعیین‌کننده‌های موثر بر تمایل به سزارین (مطالعۀ موردی: زنان باردار شهر تهران)

تعیین‌کننده‌های موثر بر تمایل به سزارین (مطالعۀ موردی: زنان باردار شهر تهران)

۴

تعیین‌کننده‌های موثر بر تمایل به سزارین (مطالعۀ موردی: زنان باردار شهر تهران)

صفحه ۳۵۷-۳۷۶
خلیل علی محمدزاده؛ پریوش افرادی اسبقرانی

زن در توسعه و سیاست

– علی محمدزاده خلیل، افرادی اسبقرانی پریوش. تعیین‌کننده‌های موثر بر تمایل به سزارین (مطالعۀ موردی: زنان باردار شهر تهران)، زن در توسعه و سیاست، دوره ۱۳،شماره ۳، پائیز ۱۳۹۴، ص ۳۷۶-۳۵۷

تعیین‌کننده‌های موثر بر تمایل به سزارین (مطالعۀ موردی: زنان باردار شهر تهران)

نام مجله: زن در توسعه و سیاست

مقاله ۴دوره ۱۳، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۴، صفحه ۳۵۷-۳۷۶

XML اصل مقاله (۴۱۶٫۳۲ K)

نوع مقاله: پژوهشی- کاربردیشناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۹/jwdp.2015.56336

نویسندگان: خلیل علی محمدزاده email ۱؛ پریوش افرادی اسبقرانی۲

۱دانشیار رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، رئیس مرکز تحقیقات سیاست‌گذاری اقتصاد سلامت

۲کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

چکیده

براساس شواهد آماری نرخ سزارین در ایران بسیار بالاست. پارامترهای گوناگون در تصمیم‌گیری زنان باردار دربارۀ انتخاب روش زایمان تأثیر دارند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل تأثیرگذار بر میزان تمایل به سزارین در زنان باردار و میزان همبستگی بین این عوامل به منظور کمک به کاهش تمایل به سزارین انجام شده است. این مطالعه به صورت مقطعی در بین زنان باردار ساکن شهر تهران و به روش انتخاب تصادفی و در دسترس انجام شد. در پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته، پنج عامل تأثیرگذار در پیش‌بینی تمایل به سزارین شامل: عوامل روان‌شناختی، محیطی، اجتماعی‌ـ فرهنگی، شرایط و پیامدهای زایمان، بررسی شده و برای تأیید مؤلفه‌ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار آموس بهره گرفته شده است. در بین ۵ مؤلفۀ یادشده، «ترس از زایمان طبیعی» مربوط به عوامل روان‌شناختی و مؤلفۀ «تحت فشار قرار نگرفتن سر نوزاد» و «عدم دررفتگی شانه یا وارد آمدن سایر آسیب‌های جسمی به نوزاد» در روش سزارین مربوط به پیامدهای زایمان، بیشترین تأثیر را داشته‌اند. همچنین، عوامل مربوط به «شرایط زایمان» و «پیامدهای زایمان» بیشترین همبستگی و کمترین همبستگی مربوط به عوامل «روان‌شناختی» و «اجتماعی‌ـ فرهنگی» را داشت. بنابراین، با ارتقای سطح آگاهی زنان باردار از مراحل بارداری و زایمان و استفاده از تکنیک‌های زایمان طبیعی با درد کمتر، می‌توان به بهبود شناخت زنان باردار از توانمندی‌های خود و غلبۀ آن‌ها بر ترس کمک کرد.

کلیدواژه‌ها: تمایل؛ زایمان؛ زنان باردار؛ سزارین

مراجع

[۱] احمدنیا،  س؛ دلاور، ب و همکاران  (١٣٨۵). «سزارین در جمهوری اسلامی ایران: شیوع و رابطۀ آن با برخی عوامل اجتماعی جمعیتی. سلامت شرق مدیترانه »،دوره ۱۵٫

[۲] آباد، معصومه؛ مرقاتی خویی، عفت‌السادات (۱۳۸۸). «سزارین انتخابی، رویکردی است اخلاقی یا غیراخلاقی»، فصل‌نامۀ اخلاق پزشکی، س ۳، ش ۸٫

[۳] آذری، زهرا (۱۳۹۲). «بررسی اثر ارتباطات اقناعی بر انتخاب نوع زایمان در نگرش زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی‌ـ درمانی مادر و کودک مناطق مرکزی شهر تهران»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ بهداشت عمومی، دانشکدۀ بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.

[۴] باقری، اعظم؛ مسعودی علوی، نگین؛ عباس‌زاده، فاطمه (۱۳۹۱). «تعیین عوامل مؤثر بر انتخاب نوع زایمان توسط زنان باردار در شهرستان کاشان»، دو ماهنامه فیض، خرداد و تیر، دورۀ ۱۶، ش ۲٫

[۵] بدخش، معصومه؛ علیزاده (١٣٨٠) «بررسی فراوانی سزارین مراکز پزشکی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران»، پزشکی جمهوری اسلامی ایران، ص ۴٫

[۶] چنگیزی، نسرین؛ فراهانی، زهرا (١٣٩٢). «روند سزارین در دنیا، بررسی افزایش میزان و علل»، زنان و مامایی ایران، دوره ۸، ش ۱٫

[۷] رفیع‌پور، فرامرز (١٣٧٢). جامعه روستایی و نیازهای آن: پژوهشی در ٣٢ روستای برگزیده استان یزد، تهران: شرکت سهامی انتشار.

[۸] زمانی علویجه، فرشته؛ شهری و همکاران (۱۳۹۰). «شناسایی عوامل مرتبط با انتخاب زایمان سزارین: مطالعه‌ای تئوری‌محور»، دوماهنامه علمی‌ـ پژوهشی، س ۱۹، ش ۹۶٫

[۹] شاهوی، روناک؛ رستمی، فاطمه و همکاران (۱۳۹۳). «تجربۀ زیستۀ مادران از انتخاب زایمان سزارین: یک مطالعۀ پدیدارشناسی»، مجله زنان، مامایی و نازایی ایران، دورۀ ۱۷، ش.۱۰۴

[۱۰] شریعت، مامک (۱۳۸۰). «بررسی میزان سزارین و عوامل مؤثر بر آن در زایشگاه‌های شهر تهران»، پایان‌نامه MPH، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت.

[۱۱] شریفی‌راد، غلامرضا؛ رضائیان، محسن و همکاران (۱۳۸۹)، «بررسی تأثیر آموزش بهداشت به همسران زنان باردار در آگاهی، نگرش و کاهش سزارین‌های انتخابی»، مجلۀ تحقیقات نظام سلامت، س ۶، ش اول.

[۱۲] عباسی، محمود؛ محمدی، گوهر (۱۳۹۳). «بررسی میزان آگاهانه‌بودن تصمیم زنان باردار دربارۀ نحوۀ انتخاب زایمان»، فصل‌نامۀ اخلاق پزشکی، بهار، دوره ۱۱، ش ۳، ص۵۴ـ۵۹٫

[۱۳] علی‌محمدزاده، خلیل؛ محبی، سیده فاطمه؛ لباف، طاهره (١٣٩٢). «مرور نظام‌مند سه دهه مقالات پژوهشی علل سزارین و راهبردهای مدیریت سلامت جمعیت»، فصل‌نامه علمی پژوهشی شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، مطالعات راهبردی زنان، س ۱۶، ش ۶۱٫

[۱۴] علی‌محمدزاده، خلیل (۱۳۹۳). سلامت باروری؛ چالش‌ها و راهبرد‌های مدیریتی، تهران، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده.

[۱۵] عباسی شاوزی، م؛ عسکری ندوشان، آ (١٣٨۴). «تحول گذار خانواده و باروری در ایران: مطالعه موردی در استان یزد»، مجله علوم اجتماعی، س ۱۱، ش٣.

[۱۶] فتحیان، زهره؛ شریفی‌راد، غلامرضا و همکاران (۱۳۸۶). «بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد زنان باردار نسبت به زایمان طبیعی براساس مدل قصد رفتاری در شهرستان خمینی‌شهر در سال ۱۳۸۵»، طبیب شرق، س ۹، ش ۲٫

[۱۷] قاضی طباطبایی، محمود ودادهیر؛ ابوعلی و همکاران (١٣٩٠). «فرزندآوری به‌مثابۀ یک مسئلۀ اجتماعی‌ـ فرهنگی: تأملی ساخت‌گرایانه به عمل سزارین در شهر تبریز»، پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران، س اول، ش۲٫

[۱۸] کرچ، دیوید و همکاران (١٣۴٧). فرد در اجتماع، ترجمه محمود صناعی، تهران: زوار.

[۱۹] لشگری، محمد‌حسین؛ دلاوری، سیما و همکاران (۱۳۸۴). «تأثیر آموزش به خانم‌های باردار بر انتخاب نوع زایمان: یک کارآزمایی بالینی تصادفی یک سوکور»، مجلۀ علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، س ۳، ش ۴٫

[۲۰] لهسائی‌زاده، عبدالعلی (١٣٨٠). «عوامل مؤثر بر نگرش مردان نسبت به نقش زنان در جامعه»، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، س ۱۶، ش ٢ (پیاپی ٣٢)،‌ص٩٩ـ١٣٠.

[۲۱] محمدبیگی، ربابه؛ رحیمی، عزت‌الله (۱۳۸۳). «اثر سزارین بر کاهش باروری در زنان باردار شهر سنندج»، مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، س ۹، ش ۲٫

[۲۲] موید محسنی، سکینه؛ محمدی، خدیجه (۱۳۸۵). «پیش‌بینی روند افزایش میزان سزارین براساس برخی آمارهای موجود فعلی»، دو‌ماهنامۀ علمی‌ـ پژوهشی دانشگاه شاهد، س ۴، ش ۶۶٫

[۲۳] مهارلوئی، نجمه و همکاران، سزارین در جنوب غربی ایران: روندها و عوامل در یک بررسی مبتنی بر جامعه. اصول و تمرین پزشکی ، ۲۰۱۳٫ ۲۲ (۲): ص ۱۸۴-۱۸۸٫

[۲۴] محمدپور اصل، اصغر؛ رستمی، فاطمه؛ ترابی، سیده شیوا (۱۳۸۵). «شیوع زایمان سزارین و عوامل دموگرافیک مرتبط با آن در شهر تبریز»، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دوره ۲۸، ش ۳، پاییز، ص ۱۰۱ـ۱۰۵٫

[۲۵] وحید دستجردی، م (۱۳۷۷). «بررسی‌ اندیکاسیون‌ها و نتایج و عوارض عمل سزارین در بیمارستان آرش به مدت یک سال ۱۳۷۲ـ۱۳۷۳»، مجلۀ دانشکدۀ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ش اول، ص ۴۲ـ۴۵٫

[۲۶] هاشمی؛ حسن (۱۳۹۳)، طرح تحول نظام سلامت، برگرفته از سایت:

Available from: http://tahavol.behdasht.gov.ir,1393/05/12.

[۲۷] Althabe, F. and J.M. Belizán, Caesarean section: the paradox. The Lancet, 2006. 368(9546): pp 1472-1473.

[۲۸] Betrán, A.P., et al., Rates of caesarean section: analysis of global, regional and national estimates. Paediatric and Perinatal Epidemiology, 2007. 21(2): pp 98-113.

[۲۹] Belizán, J.M., et al., Rates and implications of caesarean sections in Latin America: ecological studyCommentary: all women should have a choiceCommentary: increase in caesarean sections may reflect medical control not women’s choiceCommentary:“health has become secondary to a sexually attractive body”. Bmj, 1999. 319(7222): pp 1397-1402.

[۳۰] Bailit, J.L., et al., Maternal and neonatal outcomes by labor onset type and gestational age. American journal of obstetrics and gynecology, 2010. 202(3): p. 245. e1-245. e12.

[۳۱] Cunningham, F.G., et al., Williams obstetrics. 22nd. NewYork: McGRAW Hill Medical Publishing Division, 2005. 987: p. 1007.

[۳۲] Chigbu, C., I. Ezeome, and G. Iloabachie, Cesarean section on request in a developing country. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 2007. 96(1): pp 54-56.

[۳۳] Estrangeiros, e.F.S.d. Relatório de Imigraçao Fronteiras e Asilo. 2010; Available from: http://sefstat.sef.pt/Docs/Rifa%202012.pdf[24/01/2014].

[۳۴] Flores, P.L., et al., [Risk factors in cesarean section]. Ginecologia y obstetricia de Mexico, 2008. 76(7): pp 392-397.

[۳۵] Festin, M.R., et al., Caesarean section in four South East Asian countries: reasons for, rates, associated care practices and health outcomes. BMC pregnancy and childbirth, 2009. 9(1): p 17.

[۳۶] Glazener, C., et al., Postnatal maternal morbidity: extent, causes, prevention and treatment. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 1995. 102(4): pp 282-287.

[۳۷] Gamble, J., et al., A critique of the literature on women’s request for cesarean section. Birth, 2007. 34(4): pp 331-340.

[۳۸] Gurol-Urganci, I., et al., A population-based cohort study of the effect of Caesarean section on subsequent fertility. Human Reproduction, 2014. 29(6): pp 1320-1326.

[۳۹] Hayes L. J., S. Quine &J. Bush.(1994)”Attitude Change amongst Nursing Students towards Australian Aborigines”, international journal of Nursing Studies, 32 (1): pp 67-76

[۴۰] Hewston, Alan W. et al.(1996) Attitude Control Subsystem for the Advanced Communications Technology, Washington, D.C. :National Aeronautics and Space Administration. Myers. D.G.(1993).” An Attitude Gratitude”, The Banner(magazine),November.22: pp 14-15.

[۴۱] Hsu, C.-Y., et al., Cesarean births in Taiwan. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 2007. 96(1): pp 57-61.

[۴۲] Karlström, A., A. Nystedt, and I. Hildingsson, A comparative study of the experience of childbirth between women who preferred and had a caesarean section and women who preferred and had a vaginal birth. Sexual & Reproductive Healthcare, 2011. 2 (3): pp 93-99.

[۴۳] Kwee, A., et al., Caesarean section on request: a survey in The Netherlands. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 2004. 113 (2): pp 186-190.

[۴۴] Myers.D. G.(1993).”An Attitude of Gratitude”. The Banner(magazine), November, 22: pp 14-15.

[۴۵] Osis, M., et al., The opinion of Brazilian women regarding vaginal labor and cesarean section. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 2001. 75: pp S59-S66.

[۴۶] Okonkwo, N.S., et al., Maternal demand for cesarean section: perception and willingness to request by Nigerian antenatal clients. International journal of women’s health, 2012. 4: pp 141.

[۴۷] Porreco, R.P., Meeting the challenge of the rising cesarean birth rate. Obstetrics & Gynecology, 1990. 75 (1): pp 133-136.

[۴۸] Pevzner, L., et al., Women’s attitudes regarding mode of delivery and cesarean delivery on maternal request. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 2011. 24 (7): pp 894-899.

[۴۹] Pang, S.M., et al., Determinants of preference for elective caesarean section in Hong Kong Chinese pregnant women. Hong Kong Medical Journal, 2007. 13 (2): p 100.

[۵۰] Potter, J.E., et al., Unwanted caesarean sections among public and private patients in Brazil: prospective study. Bmj, 2001. 323 (7322): pp 1155-1158.

[۵۱] Roberts, C.L., S. Tracy, and B. Peat, Rates for obstetric intervention among private and public patients in Australia: population based descriptive study. Bmj, 2000. 321 (7254): pp 137-141.

[۵۲] Robson, S., et al., Elective caesarean delivery at maternal request: A preliminary study of motivations influencing women’s decision‐making. Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology, 2008. 48 (4): pp 415-420.

[۵۳] Río, I., et al., Caesarean section rates in immigrant and native women in Spain: the importance of geographical origin and type of hospital for delivery. The European Journal of Public Health, 2010. 20 (5): pp 524-529.

[۵۴] Rebelo, F., et al., High cesarean prevalence in a national population‐based study in Brazil: the role of private practice. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica, 2010. 89 (7): pp 903-908.

[۵۵] Savage, W., The caesarean section epidemic. Journal of Obstetrics and Gynaecology, 2000. 20 (3): pp 223.

[۵۶] Scott, J.R. and T. Porter, Cesarean delivery. Danforth’s Obstetrics and Gynecology, 2008: pp 491-503.

[۵۷] Teixeira, C., et al., The Brazilian preference: cesarean delivery among immigrants in Portugal. PloS one, 2013. 8 (3): pp e60168.

[۵۸] Tang, C.H., et al., Delayed Parenthood and the Risk of Cesarean Delivery—Is Paternal Age an Independent Risk Factor? Birth, 2006. 33 (1): pp 18-26.

[۵۹] Torloni, M.R., et al., Do Italian women prefer cesarean section? Results from a survey on mode of delivery preferences. BMC pregnancy and childbirth, 2013. 13 (1): pp 78.

[۶۰] Visser. P, S., & J.A. Krosnik(1998).”The Development of Attitude Strength over the Life Cycle: Suger and Decline”,journal of Personality and Social Psychology,75: 1389-1410.

[۶۱] Villar, J., et al., Caesarean delivery rates and pregnancy outcomes: the 2005 WHO global survey on maternal and perinatal health in Latin America. The Lancet, 2006. 367 (9525): pp 1819-1829.

[۶۲] van Dillen, J., et al., Severe acute maternal morbidity and mode of delivery in the Netherlands. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica, 2010. 89 (11): pp 1460-1465.

[۶۳] Wagner, M., Choosing caesarean section. The Lancet, 2000. 356(9242): pp 1677-1680.

[۶۴] World Health Statistics 2009, world Health Organization.

آمار
تعداد مشاهده مقاله: ۲,۰۹۸
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: ۱,۹۰۹

این مطالب را نیز ببینید!

شعر و حکمت

شعر و حکمت دکترخلیل علی محمدزاده این روزها که به مناسبت سومین همایش سلامت، حکمت ...