خانه / پژوهشی / بانک مقالات / برترین های مجله مدیریت سلامت

برترین های مجله مدیریت سلامت

مدیریت سلامت

 

چگونگی گزارش روش شناسی در کارآزمائی های بالینی تصادفی (۱۹۲۱۸ مشاهده)
رابطه ی عدالت سازمانی بارضایت شغلی وتعهَد سازمانی در کارکنان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (۱۷۸۸۷ مشاهده)
رابطه ی فرهنگ سازمانی با بهره وری کارکنان: بیمارستان های عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران – ۱۳۸۶ (۱۵۷۵۹ مشاهده)
شناخت شخصیت مدیران؛ لازمه ی مدیریت رفتار سازمانی (مطالعه موردی مدل پنج عاملی (Big-5) در دانشگاه علوم پزشکی قم) (۱۳۹۶۵ مشاهده)
ارزیابی نظام مدیریَت عملکرد کارکنان بیمارستان امیرالمومنین (ع) سمنان با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن در سال ۱۳۸۵ (۱۳۳۳۴ مشاهده)
مقایسه شرح شغل کارکنان مدارک پزشکی در کشورهای منتخب و ارائه الگو (۱۲۳۳۳ مشاهده)
ارزیابی شیوه های تامین مالی و نظام پرداخت به ارائه کنندگان خدمات سلامت در کشورهای منتخب: ارائه ی الگو برای ایران. (۱۲۰۶۲ مشاهده)
ارتباط فرهنگ سازمانی با اجرای شش سیگما در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان (۱۲۰۴۸ مشاهده)
گزارش کوتاه: نگاهی کمّی به مقالات علمی- پژوهشی منتشر شده فصلنامۀ مدیریت سلامت؛ سالهای ۸۹-۸۴ (۱۱۵۲۶ مشاهده)
رابطه هوش هیجانی با عملکرد مدیران بیمارستان های آموزشی کرمانشاه (۱۱۴۷۸ مشاهده)
نقش سیستم کامپیوتری ثبت دستورات پزشکی در کاهش خطاهای دارویی (۱۱۲۲۱ مشاهده)
طراحی مدل شی گرا پیامهای اصلی برای پشتیبانی از پرونده الکترونیک سلامت(EHR) (۱۱۲۰۳ مشاهده)
مدیریت بحران در بخش مدارک پزشکی بیمارستان های آموزشی استان کرمان و شهرستان بروجرد- ۱۳۸۵ : (۱۰۸۵۸ مشاهده)
بررسی وضعیت هزینه تخت روز بستری و شاخص های عملکردی در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران (۱۳۸۱) (۱۰۷۱۳ مشاهده)
بررسی تأثیر عملکرد گروههای بهبود کیفیت بر اثربخشی و کارایی بیمارستان لولاگر تهران ؛ ۱۳۸۴ (۱۰۷۱۲ مشاهده)
ارتقای عملکرد سازمانی از طریق فراموشی سازمانی هدفمند:مطالعه موردی (۱۰۷۰۴ مشاهده)
تعیین سطح آگاهی و نگرش مدیران مراکز درمانی در خصوص کاربردهای سیستم های اطلاعات بیمارستانی (۱۰۶۷۲ مشاهده)
دیدگاه کارکنان مدارک پزشکی نسبت به مهارت های لازم در بخش مدارک پزشکی( بیمارستان های آموزشی -درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۳۸۶ ) (۱۰۶۰۴ مشاهده)
طراحی یک سیستم خبره برای تشخیص و پیشنهاد در مورد شیوه درمان سرطان خون (۱۰۳۳۶ مشاهده)
تعیین شاخص‌های ارزیابی سیستم‌های اطلاعات بهداشتی و ارائه الگو (۱۰۱۹۶ مشاهده)
رابطه ی ابعاد فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان در بیمارستان شهید صدوقی یزد – ۱۳۸۷ (۱۰۱۷۴ مشاهده)
رابطه ی بین هوش اخلا قی و رهبری تیمی در مدیران آموزشی و غیر آموزشی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛ ۸۸-۱۳۸۷ (۱۰۱۲۶ مشاهده)
بررسی شاخص های عملکردی بیمارستان های آموزشی، عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران (۱۰۱۰۲ مشاهده)
بررسی سبک رهبری و بلوغ سازمانی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، ۱۳۸۳ (۱۰۱۰۰ مشاهده)
کارایی مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال های ۸۵- ۱۳۸۴ با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها (۱۰۰۷۱ مشاهده)
نظام اطلاعات سلامت ازدیدگاه مدیران و کارشناسان برنامه‌های سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال ۱۳۸۳ (۱۰۰۲۰ مشاهده)
تعیین همبستگی هوش هیجانی با راهبردهای مدیریت تعارض بین مدیران بیمارستان های آموزشی قزوین، ۱۳۸۶ (۹۹۹۳ مشاهده)
رابطه ی رفتار شهروندی سازمانی و توانمند سازی کارکنان در مراکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران: ۱۳۸۸ (۹۹۸۸ مشاهده)
بررسی طرح پرکیس (حق الزحمه کار اضافی) و تأثیر آن بر افزایش استفاده از ظرفیت های درمانی و کارآیی کارکنان بیمارستان های تأمین اجتماعی شهرستان اصفهان (۹۹۵۹ مشاهده)
تأثیر سبک رهبری مدیران بر احساس برابری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد (۹۹۰۳ مشاهده)
بررسی تأثیر آموزش خود مراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی (۹۷۵۸ مشاهده)
مروری بر پژوهش کیفی و نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی (۹۷۴۴ مشاهده)
ارزیابی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان در بیمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران (۹۶۹۵ مشاهده)
بررسی استانداردهای ساختار، محتوا و واژه‌نامه پرونده الکترونیک سلامت در سازمان‌های منتخب و ارائه الگوی مناسب برای ایران (۹۶۸۱ مشاهده)
مقایسه نظام قیمت گذاری و بیمه دارو در ایران و کشورهای منتخب (۹۶۵۱ مشاهده)
تحلیل استراتژیک درونی و بیرونی (SWOT Analysis) دانشکده ی مدیریَت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (۹۶۱۷ مشاهده)
بررسی فرهنگ سازمانی بیمارستان شهیدهاشمی نژاد تهران براساس مدل دنیسون – ۱۳۸۸ (۹۴۹۸ مشاهده)
ارزیابی ساختار، فرآیند و عملکرد بخش اورژانس بیمارستان های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی ارومیه و تبریز، ۱۳۸۰ (۹۳۳۰ مشاهده)
بررسی چگونگی کاربرد نمونه مدیریت کیفیت جامع و مراحل طراحی الگوی مناسب در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی همدان (۹۲۷۵ مشاهده)
تأثیر مخارج بهداشتی دولتی بر رشد اقتصادی و اثر غیرمستقیم آن بر مصرف خصوصی در ایران (بررسی مدل طرف عرضه ی اقتصاد) (۹۲۲۵ مشاهده)
ارزیابی محیط داخلی بیمارستان های آموزشی و درمانی شیراز براساس مدل شش بعدی وایز بورد؛ نیمه دوم ۱۳۸۴ (۹۱۳۹ مشاهده)
تأثیر گردش شغلی بر عملکرد پرستاران در بیمارستان های تأمین اجتماعی تهران (۹۰۷۴ مشاهده)
رابطه ی سلامت سازمانی و شاخص‌های عملکردی در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران:۱۳۹۰ (۸۹۹۵ مشاهده)
تحلیل زمان سنجی گردش کار بیماران در بخش اورژانس و عوامل مؤثر بر آن(بیمارستان شهدای هفتم تیر تهران؛ ۱۳۸۷) (۸۹۸۷ مشاهده)
بررسی وضعیت سیستم اطلاعات داروخانه بیمارستان های آموزشی، درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛ سال ۱۳۸۸ (۸۹۷۷ مشاهده)
پرونده الکترونیک سلامت ارزیابی آمادگی نیروی انسانی (۸۹۳۱ مشاهده)
بررسی برابری در تأمین مالی هزینه های سلامت خانوارهای ایرانی (۸۹۱۸ مشاهده)
بررسی تطبیقی برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد مدارک پزشکی در چند کشور منتخب و ارائه الگوی مناسب برای ایران (۸۸۹۱ مشاهده)
محاسبه هزینه تمام شده آموزش دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در سال تحصیلی ۸۶-۱۳۸۵ (۸۸۷۲ مشاهده)
ارزیابی عملکرد بخشهای مدارک پزشکی بیمارستان های آموزشی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۸۶ (۸۸۴۶ مشاهده)
جمع کل آمار: ۲۹۲۵۶۶۶

راهنمای نگارش

جهت دریافت راهنمای نگارش مقاله کلیک کنید.

این مطالب را نیز ببینید!

سومین همایش سلامت، حکمت و حکمرانی(۳۰ و ۳۱ اردیهشت ماه ۱۴۰۳)

همایش سلامت، حکمت و حکمرانی دکترعلیرضا خوشدل، رئیس سومین همایش ملی و بین‌المللی سلامت، حکمت ...