خانه / پژوهشی / تدوین مقاله علمی پژوهشی / مطالعه موردی در تبریز؛ مجله تصویر سلامت

مطالعه موردی در تبریز؛ مجله تصویر سلامت

بررسی رضایت بیماران از خدمات اورژانس پیش بیمارستانی – مطالعه موردی شهر تبریز

دکترخلیل علی محمدزاده*، دکترسیدمجتبی حسینی و محمدرضا نویدی

Citation: Alimohammadzadeh Kh, Hosseini SM, Navidi MR. Patients’ Satisfaction of Pre-Hospital Emergency Services: A Case Study in Tabriz. Depiction of Health 2017; 8(1): 44-49.

چکیده

زمینه: اورژانس پیش بیمارستانی (۱۱۵اورژانس) یکی از تعیین کننده ترین مراحل در تعیین سرنوشت بیماران می باشد. رضایت از خدمات اورژانس پیش بیمارستانی موجب جلب اعتماد بیماران شده و منجر به ارتقای کیفیت خدمات خواهد شد. این مطالعه با هدف بررسی رضایت مندی بیماران از خدمات فوریت های پزشکی(مرکز اورژانس ۱۱۵) شهر تبریز انجام گرفت.

روش کار:
 این مطالعه به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفت. جمع آوری داده با استفاده از پرسشنامه معتبر صورت گرفت. نمونه گیری از بین استفاده کنندگان از خدمات اورژانس ۱۱۵ در سال ۱۳۹۳ در شهر تبریز انجام گرفت و براساس فرمول کوکران تعداد ۱۰۵۲ نفر به صورت نمونه گیری سیستماتیک با استفاده از لیست وارد مطالعه گردید. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: ۵۲٫۸% از تماس گیرندگان با اورژانس ۱۱۵، مرد و اکثریت (۶۲%) آنان متأهل بودند. ۷۴% از بیمارانی که از خدمات اورژانس ۱۱۵ استفاده کرده بودند، بهبود یافته بودند. نتایج نشان داد ۶۹٫۲% از افراد از خدمات اورژانس ۱۱۵ کاملا راضی بودند. بررسی ارتباط بین متغیرهای مطالعه و میزان رضایت نشان داد به جز تأهل و جنسیت افراد ، سایر متغیرها همبستگی معنی داری با رضایت افراد داشت.

نتیجه گیری: نتایج حاکی از رضایت قابل قبول مشتریان از خدمات اورژانس پیش بیمارستانی شهر تبریز می باشد. برای حفظ و ارتقای رضایت مردم از خدمات اورژانس ۱۱۵، باید عوامل تأثیرگذار شناسایی شده در این مطالعه به دقت مورد بررسی قرار گرفته و سیاست های مناسب اتخاذ گردد تا در نهایت کیفیت خدمات بهبود یابد.

– علی محمدزاده خلیل*، حسینی سید مجتبی، نویدی محمدرضا. بررسی رضایت بیماران از خدمات اورژانس پیش بیمارستانی – مطالعه موردی شهر تبریز، مجله تصویر سلامت، مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز، ۱۳۹۶؛ ۸(۱)، ص ۴۹ – ۴۴٫

حیطه موضوعی: کیفیت در ارائه خدمات سلامت

برای مطالعه مقاله روی عبارات بالا کلیک کنید.

این مطالب را نیز ببینید!

برنامه سلامت خانواده، چالش‌ها و راهکارها

بیست و هفتمین نشست شورای آینده‌نگاری، نظریه‌پردازی و رصد کلان سلامت: برنامه سلامت خانواده، چالش‌ها ...