خانه / استراتژی های توسعه ملی / شاخص های بهداشت و سلامت در توسعه کلان

شاخص های بهداشت و سلامت در توسعه کلان

نمودار شاخص های توسعه کلان

شاخصهای بهداشت و سلامت در ۵۰ سال اخیر ایران

نمودار شاخص های توسعه کلان SP در 50 سال اخیر ایران
Adolescent fertility rate (births per 1,000 women ages 15-19)
نمودار شاخص های توسعه کلان SP در 50 سال اخیر ایران
Completeness of total death reporting (% of reported total deaths to estimated total deaths)
نمودار شاخص های توسعه کلان SP در 50 سال اخیر ایران
Mortality rate, adult, female (per 1,000 female adults)
نمودار شاخص های توسعه کلان SP در 50 سال اخیر ایران
Mortality rate, adult, male (per 1,000 male adults)
نمودار شاخص های توسعه کلان SP در 50 سال اخیر ایران
Birth rate, crude (per 1,000 people)
نمودار شاخص های توسعه کلان SP در 50 سال اخیر ایران
Death rate, crude (per 1,000 people)
نمودار شاخص های توسعه کلان SP در 50 سال اخیر ایران
Contraceptive prevalence (% of women ages 15-49)
نمودار شاخص های توسعه کلان SP در 50 سال اخیر ایران
Mortality rate, infant (per 1,000 live births)
نمودار شاخص های توسعه کلان SP در 50 سال اخیر ایران
Life expectancy at birth, female (years)
نمودار شاخص های توسعه کلان SP در 50 سال اخیر ایران
Life expectancy at birth, total (years)
نمودار شاخص های توسعه کلان SP در 50 سال اخیر ایران
Life expectancy at birth, male (years)
نمودار شاخص های توسعه کلان SP در 50 سال اخیر ایران
Fertility rate, total (births per woman)
نمودار شاخص های توسعه کلان SP در 50 سال اخیر ایران
Survival to age 65, female (% of cohort)
نمودار شاخص های توسعه کلان SP در 50 سال اخیر ایران
Survival to age 65, male (% of cohort)
نمودار شاخص های توسعه کلان SP در 50 سال اخیر ایران
Population ages 0-14 (% of total)
نمودار شاخص های توسعه کلان SP در 50 سال اخیر ایران
Population ages 15-64 (% of total)
نمودار شاخص های توسعه کلان SP در 50 سال اخیر ایران
Population ages 65 and above (% of total)
نمودار شاخص های توسعه کلان SP در 50 سال اخیر ایران
Age dependency ratio (% of working-age population)
نمودار شاخص های توسعه کلان SP در 50 سال اخیر ایران
Age dependency ratio, old (% of working-age population)
نمودار شاخص های توسعه کلان SP در 50 سال اخیر ایران
Age dependency ratio, young (% of working-age population)
نمودار شاخص های توسعه کلان SP در 50 سال اخیر ایران
Population growth (annual %)
نمودار شاخص های توسعه کلان SP در 50 سال اخیر ایران
Researchers in R&D (per million people)
نمودار شاخص های توسعه کلان SP در 50 سال اخیر ایران
Population, total
نمودار شاخص های توسعه کلان SP در 50 سال اخیر ایران
Population, female (% of total)
نمودار شاخص های توسعه کلان SP در 50 سال اخیر ایران
Rural population
نمودار شاخص های توسعه کلان SP در 50 سال اخیر ایران
Rural population growth (annual %)
نمودار شاخص های توسعه کلان SP در 50 سال اخیر ایران
Rural population (% of total population)
نمودار شاخص های توسعه کلان SP در 50 سال اخیر ایران
Urban population growth (annual %)
نمودار شاخص های توسعه کلان SP در 50 سال اخیر ایران
Urban population
نمودار شاخص های توسعه کلان SP در 50 سال اخیر ایران
Urban population (% of total)

http://vision1404.ir

این مطالب را نیز ببینید!

ریفرنس ها و سرفصل های ترم تحصیلی(درس استراتژی های توسعه ملی)

                              ...