خانه / آموزشی / مدیریت بیمارستانی / بررسی میزان کیفیت خدمات پرستاری با استفاده از مدل سروکوال

بررسی میزان کیفیت خدمات پرستاری با استفاده از مدل سروکوال

XML  بررسی میزان کیفیت خدمات پرستاری با استفاده از مدل سروکوال در بیمارستان های تامین اجتماعی تهران. Print
 

 

 

 

 

 

 

نویسندگان: مونا محمدنیا ، بهرام دلگشایی، شهرام توفیقی، لیلا ریاحی ، امیر عمرانی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. ، monamohammadnia@yahoo.com
دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..
استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
| دریافت: ۱۳۸۹/۲/۲۴ – پذیرش: ۱۳۸۹/۴/۹ – انتشار: ۱۳۹۲/۵/۱۵
چکیده مقاله:
زمینه و هدف: پرستاران به طور قانونی و اخلاقی مسئول کیفیت مراقبت از بیمار هستند و بیماران نیز حق دارند که از مراقبت پرستاری مطلوب و با کیفیت برخوردار باشند. اولین قدم جهت طراحی برنامه های حفظ یا ارتقاء کیفیت مراقبت، بررسی میزان کیفیت می باشد. این مطالعه به منظور بررسی میزان قابلیت اطمینان، پاسخگویی، تضمین و همدلی در کیفیت خدمات پرستاری در سه بیمارستان تامین اجتماعی تهران انجام شد.

مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مطالعات کاربردی بود که بصورت توصیفی و مقطعی در سال ۱۳۸۸ بر روی ۲۰۰ بیمار بستری در بیمارستان های منتخب با استفاده از پرسشنامه استاندارد و تعدیل شده سروکوال (SERVQUAL) (1988) انجام گرفت. داده های مطالعه با استفاده از نرم افزار SPSS به صورت آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مجموع امتیازات موارد کاملا موافقم و موافقم به عنوان میزان کیفیت خدمات در هریک از مولفه ها تعریف شد.

نتایج: میزان کیفیت خدمات از دیدگاه بیماران به ترتیب قابلیت اطمینان (۷۴%)، پاسخگویی (۵۸%)، تضمین (۶۹%) و همدلی (۶۴%) بدست آمد. کیفیت کلی خدمات پرستاری در بیمارستان های مورد مطالعه بالاتر از متوسط و در حد خوب (۶۶%) بود. بطوریکه مولفه های قابلیت اطمینان، تضمین و همدلی بیشترین میزان و پاسخگویی کمترین میزان را به خود اختصاص داد.

نتیجه گیری: نتایج این بررسی نشان داد که میزان کیفیت خدمات پرستاری در بیمارستان های مورد مطالعه در حد مطلوبی می باشد. از دیدگاه بیماران بستری، پرستاران نقش عمده ای در ارتقاء کیفیت مراقبت ها و رضایتمندی بیماران دارند، از آنجایی که پاسخگویی کمترین امتیاز را بدست آورد پیشنهاد می شود آموزش‌های لازم به منظور ارتقاء فرهنگ سازمانی پاسخگویی و ارتباط موثر با بیماران  در جهت ارتقاء کیفیت عملکردها در گروههای مختلف پرستاری انجام شود.

واژه‌های کلیدیکیفیت خدمات، پرستاری، سروکوال، بیمارستان، تامین اجتماعی.،

http://jhosp.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-100&sid=1&slc_lang=fa

فصلنامه بیمارستان

این مطالب را نیز ببینید!

۱۰ تکنولوژی پزشکی که می‌توانند آینده را متحول کنند!

– ژل ضد خونریزی معمولا یک پیشرفت پزشکی حاصل سال‌ها تحقیق با بودجه‌های بالا می‌باشد. ...