خانه / آموزشی / نظام بهداشت و درمان تطبیقی دنیا / بررسی تطبیقی الگوهای برتری سازمانی در نظام بهداشت و درمان: ارائه الگو برای ایران

بررسی تطبیقی الگوهای برتری سازمانی در نظام بهداشت و درمان: ارائه الگو برای ایران

مقدمه :کیفیت قدمتی بیش از ۶۰سال در سازمان مدیریت خدمات بهداشتی ـ درمانی دارد . بیشتر کشورها الگوهای برتری سازمانی را به عنوان رویکردی برای اجرای مدیریت جامع کیفیت و در نتیجه بهبود عملکرد و تحول در سازمان به کار می گیرند . مطالعه حاضر به منظور بررسی الگوی برتری سازمانی در نظام بهداشت و درمان کشورهای منتخب و ارائه الگو برای ایران انجام شده است.

روش بررسی : این پژوهش به صورت مقطعی ـ مقایسه ای در سال ۸۲-۱۳۸۱ به منظور طراحی الگوی برتری سازمانی برای بخش بهداشت و درمان ایران انجام گرفت . جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه در دو مرحله صورت گرفت. پرسشنامه ها از نظر اعتبار و روایی ارزیابی شده است و در این پژوهش با مقایسه الگوهای برتری سازمان کشورهای امریکا ، انگلیس ، استرالیا و کانادا الگویی متناسب برای ایران طراحی گردیده و ۲۵نفر از متخصصان ، این الگو را با روش دلفی آزمون و نهایتاً الگوی نهایی را ارائه کرده اند .

یافته ها : بیشترین امتیاز در الگوی آمریکا به رهبری در الگوی انگلیس به نتایج مشتری ، در الگوی استرالیا به رهبری و ابتکار و در الگوی کانادا بر تمرکز بر کارکنان اختصاص داشته است. معیارهای اصلی الگوی نهایی ، پس از آزمون دلفی عبارت بود از : رهبری ، برنامه ریزی استراتژیک ، تمرکز بر مشتری ، کارکنان ، فرهنگ سازمانی ، اطلاعات و تحلیل آن، فرآیندها ، منابع و عملکرد سازمانی ، رهبری ، فرهنگ سازمانی و تمرکز بر مشتری به ترتیب مهمترین معیارهای اصلی در الگوی نهایی بودند .

نتیجه گیری : توانمند سازی مدیران ، تقویت فرهنگ سازمان ، تشویق خلاقیت و یادگیری و ارائه خدمات براساس نیازها و انتظارات مشتری و در نتیجه رضایت مشتری ، باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد .

متن کامل

واژه‌های کلیدیعوامل اساسی TQM، مفاهیم محوری، الگوهای برتری سازمانی

http://jha.iums.ac.ir

این مطالب را نیز ببینید!

قابل توجه دانشجویان؛ آدرس دهی دکترخلیل علی محمدزاده در مقالات

قابل توجه دانشجویان و همکاران: شیوه آدرس دهی در مقالات دانشگاهی به فارسی و انگلیسی، ...