خانه / آموزشی / نظام بهداشت و درمان تطبیقی دنیا / اهداف مدیریت تطبیقی بهداشت و درمان (دانشکده بهداشت شیراز)

اهداف مدیریت تطبیقی بهداشت و درمان (دانشکده بهداشت شیراز)

نام درس : مدیریت تطبیقی بهداشت و درمان
مقطع : کارشناسی ارشد تعداد واحد : ۳
نوع درس : نظری مدت زمان ارائه درس : نظری ۵۱ ساعت
پیش نیاز : ندارد

اهداف کلی درس :

هدف از این درس آشنایی با سازمان ها و موسسات ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی و درمانی و شناخت تشکیلات و نظام بهداشتی و درمانی کشورهای دنیا از نظر ساختار سازمانی؛ وظایف و مسئولیت ها و مقایسه روش های مختلف ارائه خدمات بهداشتی و درمانی با توجه به نکات مثبت ومنفی هر یک از این روش ها از طریق مفاهیم زیر می باشد:

۱) آشنایی با مدیریت و مطالعات تطبیقی
۲) آشنایی با نظام بهداشت و درمان اتریش
۳) آشنایی با نظام بهداشت و درمان استرالیا
۴) سیستم خدمات بهداشتی و درمانی کانادا
۵) سیستم خدمات بهداشتی و درمانی چین
۶) سیستم بهداشتی و درمانی کوبا
۷) سیستم بهداشتی و درمانی انگلیس
۸) سیستم بهداشتی و درمانی فرانسه
۹) نظام بهداشت ودرمان آلمان
۱۰)نظام بهداشت و درمان ژاپن
۱۱)نظام بهداشت و درمان مالزی
۱۲)نظام بهداشت و درمان سنگاپور
۱۳)نظام بهداشت و درمان اسپانیا
۱۴)سیستم بهداشت و درمان سوئد
۱۵)نظام بهداشت و درمان ترکیه
۱۶)نظام بهداشت و درمان امریکا

اهداف اختصاصی :

۱ – آشنایی با مدیریت و مطالعات تطبیقی
دانشجو باید بتواند:

ضرورت مطالعه تطبیقی را بیان نماید.
مدیریت تطبیقی را تعریف کند.
سیربررسی تاریخی مطالعات تطبیقی را بیان نماید.
نگرش های مختلف مدیریت تطبیقی را دسته بندی نماید.
تئوری سازمانی و مدیریت تطبیقی را تعریف نماید.

۲- آشنایی با نظام بهداشت و درمان اتریش
دانشجو باید بتواند:
ویژگی های کلی کشور اتریش (جغرافیایی و اقتصادی ) را ذکر نماید.
عمده ترین شاخص های بهداشتی و درمانی اتریش بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی را ذکر نماید.
سیر تحولات و تغییرات در شاخص های بهداشتی و درمانی را بیان نماید .
اصول کلی حاکم بر نظام بهداشت و درمان اتریش را ذکر نماید.
تشکیلات نظام بهداشت و درمان اتریش را تعریف نماید.
پوشش بیمه صندوق هادر نظام بهداشت و درمان اتریش را ذکر نماید.
شیوه تامین مالی سیستم بهداشت و درمان اتریش را ذکر نماید
تأمین اجتماعی در اتریش را تعریف نماید.
بیمه بیکاری در اتریش را تعریف نماید.
مراقبت های طولانی مدت در اتریش را تعریف نماید.

۳- آشنایی با نظام بهداشت و درمان استرالیا
دانشجو باید بتواند:

ویژگی های کلی کشوراسترالیا (جغرافیایی و اقتصادی ) را ذکر نماید.
شاخص های عمده بهداشتی و درمانی استرالیا بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی را بیان نماید.
ترکیب نیروی انسانی بهداشتی و درمانی استرالیا را شرح دهد.
شاخص های بهداشتی و درمانی استرالیا را در مقایسه با سایر کشورهای منطقه بیان نماید.
ویژگی های کلی سیستم بهداشتی و درمانی استرالیا را ذکر نماید.
شیوه تامین مالی سیستم بهداشت و درمان استرالیا را ذکر نماید
نقش بخش خصوصی در سیستم بهداشتی و درمانی استرالیا را شرح دهد.
بیمه در نظام بهداشت و درمان استرالیا را تعریف نماید.
اصلاحات در نظام بهداشت و درمان استرالیا را شرح دهد.

۴- سیستم خدمات بهداشتی و درمانی کانادا
دانشجو باید بتواند:

ویژگی های کلی کشورکانادا (جغرافیایی و اقتصادی ) را ذکر نماید
شاخص های بهداشتی و درمانی کانادا بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی را ذکر نماید
ویژگی های کلی سیستم بهداشتی و درمانی کانادا را شرح دهد.
شیوه تامین مالی سیستم بهداشت و درمان کانادا را شرح دهد.
شاخص های بهداشتی و درمانی این کشور را در مقایسه با سایر کشورهای منطقه بیان نماید.
سیاست گذاری و تصمیم گیری در بخش بهداشت و درمان کانادا را شرح دهد.
نقش دولت محلی در بخش بهداشت و درمان کانادا را ذکر نماید
بیمه در نظام بهداشت و درمان کانادا را تعریف کند.
اصلاحات در نظام بهداشت و درمان کانادا را شرح دهد.
نقاط قوت سیستم بهداشت و درمان کانادا را شرح دهد.
نقاط ضعف سیستم بهداشت و درمان کانادا را شرح دهد.

۵- سیستم خدمات بهداشتی و درمانی چین
دانشجو باید بتواند:

ویژگی های کلی کشورچین (جغرافیایی و اقتصادی ) را ذکر نماید
شاخص های بهداشتی و درمانی چین بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی را ذکر نماید
ویژگی های کلی سیستم بهداشتی و درمانی چین را شرح دهد.
شیوه تامین مالی سیستم بهداشت و درمان چین را ذکر نماید
شاخص های بهداشتی و درمانی این کشور را در مقایسه با سایر کشورهای منطقه بیان نماید.
چالش های بهداشت و درمانی را برشمرد.
خدمات بهداشتی درمناطق روستایی را شرح دهد.
امکانات ومنابع فیزیکی وانسانی در بخش بهداشت ودرمان را بیان نماید.
رفرم های بعد از « مائو» در دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی را شرح دهد.
علل بازگشت به دکترین مائورا شرح دهد.
اثر لیبرالیسم اقتصادی روی دسترسی مردم به خدمات بهداشتی درمانی درچین را توضیح دهد.
نقش تعاونی ها ، سرمایه گذاریهای مشترک و شرکتهای خصوصی در بخش بهداشت ودرمان درچین را توضیح دهد.
مسائل موجود در ارتباط با سیستم بهداشت ودرمان چین را توضیح دهد.
راهکارهای اساسی برای تغییر مطلوب در سیستم بهداشت ودرمان درچین را توضیح دهد.

۶- سیستم بهداشتی و درمانی کوبا
دانشجو باید بتواند:

شاخص های بهداشتی و درمانی کوبا بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی را شرح دهد.
ویژگی های کلی سیستم بهداشتی و درمانی کوبا را شرح دهد.
شیوه تامین مالی سیستم بهداشت و درمان کوبا را بیان نماید.
شاخص های بهداشتی و درمانی این کشور را در مقایسه با سایر کشورهای منطقه بیان نماید.
برنامه های سیستم بهداشت و درمان کوبا را شرح دهد.
برنامه پزشک خانواده کوبا را شرح دهد.
ساختار سیستم بهداشت و درمان کوبا را بیان نماید
ترکیب منابع انسانی سیستم بهداشت و درمان کوبا را بیان نماید
سیستم نظارت بر بهداشت و درمان کوبا را شرح دهد.
خصوصی سازی در سیستم بهداشت و درمان کوبا را شرح دهد.
سیستم بیمه در کوبا را شرح دهد.

۷ – سیستم بهداشتی و درمانی انگلیس
دانشجو باید بتواند:

شاخص های بهداشتی و درمانی انگلیس بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی را شرح دهد.
ویژگی های کلی سیستم بهداشتی و درمانی انگلیس را شرح دهد.
شیوه تامین مالی سیستم بهداشت و درمان انگلیس را بیان نماید
نظام ارجاع در انگلستان را شرح دهد.
NHS قبل از رفرم ۱۹۸۹ را شرح دهد.
نقاط ضعف NHS را بیان نماید.
سیاستگذاری در بخش بهداشت ودرمان انگلیس را شرح دهد.
سازمانهای تصمیم گیرنده در بخش بهداشت ودرمان انگلیس را شرح دهد.
رفرم سال ۱۹۸۹ ونظام فعلی را شرح دهد.
نقش بخش خصوصی در بخش بهداشت ودرمان انگلیس را شرح دهد.
اهداف و اولویت ها در NHS انگلیس را شرح دهد.
اصول عمده منشور سلامت ملی در انگلیس را ذکر نماید.
اصول اساسی برنامه اصلاحات در بخش بهداشت ودرمان انگلیس را شرح دهد
نظام بهداشت ودرمان انگلیس با سایر کشورها را مقایسه نماید.

۸ – سیستم بهداشتی و درمانی فرانسه
دانشجو باید بتواند:

شاخص های بهداشتی و درمانی فرانسه بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی را شرح دهد
ویژگی های نظام سلامت فرانسه را شرح دهد
شیوه تامین مالی سیستم بهداشت و درمان را شرح دهد
شیوه تامین اجتماعی در فرانسه را شرح دهد
اصلاحات در نظام سلامت را شرح دهد
شاخص های بهداشتی و درمانی این کشور را در مقایسه با سایر کشورهای منطقه بیان نماید.

۹ – نظام بهداشت و درمان آلمان
دانشجو باید بتواند:

شاخص های بهداشتی و درمانی آلمان بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی را شرح دهد
ویژگی های کلی سیستم بهداشتی و درمانی آلمان را شرح دهد
شیوه تامین مالی سیستم بهداشت و درمان آلمان را بیان نماید.
نظام بیمه ای درکشور آلمان را شرح دهد
سیاستگذاری وتصمیم گیری در بخش بهداشت ودرمان را شرح دهد
ویژگی های نظام بیمارستانی آلمان را ذکر نماید.
اصلاحات در نظام بهداشت و درمان را شرح دهد
نکات عمده نظام بهداشتی درمانی آلمان را شرح دهد
شاخص های بهداشتی و درمانی این کشور را در مقایسه با سایر کشورهای منطقه بیان نماید.

۱۰- نظام بهداشت و درمان ژاپن
دانشجو باید بتواند:

شاخص های بهداشتی و درمانی ژاپن بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی را شرح دهد
ویژگی های کلی سیستم بهداشتی و درمانی ژاپن را شرح دهد
شیوه تامین مالی سیستم بهداشت و درمان ژاپن را شرح دهد
نظام بیمه ای درکشور ژاپن را شرح دهد
رفرم نظام بیمه بیان نماید.
نحوه ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی را شرح دهد
ساختار تشکیلاتی وزارت بهداشت ورفاه عمومی را شرح دهد
مراقبت سالمندی در ژاپن را شرح دهد
مشکلات سیستم بهداشت ودرمان ژاپن را بیان نماید.
نقاط قوت نظام بهداشت ودرمان ژاپن را بیان نماید.
نظام بیمارستانی در ژاپن را شرح دهد
آینده نظام بهداشت ودرمان در ژاپن را شرح دهد
شاخص های بهداشتی و درمانی این کشور را در مقایسه با سایر کشورهای منطقه بیان نماید.

۱۱- نظام بهداشت و درمان مالزی
دانشجو باید بتواند:

شاخص های بهداشتی و درمانی مالزی بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی را شرح دهد
ویژگی های کلی سیستم بهداشتی و درمانی مالزی را بیان نماید.
شیوه تامین مالی سیستم بهداشت و درمان مالزی را بیان نماید.
نظام بیمه ای درکشورمالزی را شرح دهد.
انواع بیمارستان در مالزی را نام برد.
مراقبت بهداشتی و درمانی روستایی در مالزی را شرح دهد.
نحوه ارائه مراقبت بهداشتی و درمانی در مناطق بومی و دور افتاده را شرح دهد.
نقش طب سنتی در مالزی را شرح دهد.
مشکلات سیستم بهداشت و درمان را بیان نماید .
نقاط قوت سیستم بهداشت و درمان مالزی را بیان نماید
ضرورت انجام رفرم سیستم بهداشت و درمان مالزی را بیان نماید
رفرم در نظام بهداشت و درمان مالزی را شرح دهد.
پیشنهادات WHO جهت رفرم در مالزی را بیان نماید
ضروریات اجرای طرح who در مالزی را بیان نماید
طرح نظارت در وزارت سلامت در مالزی را بیان نماید
پیشنهادات سرمایه گذاری بخش سلامت در مالزی را ذکر نماید.
شاخص های بهداشتی و درمانی این کشور را در مقایسه با سایر کشورهای منطقه بیان نماید.

۱۲- نظام بهداشت و درمان سنگاپور
دانشجو باید بتواند:

شاخص های بهداشتی و درمانی سنگاپور بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی را شرح دهد.
ویژگی های کلی سیستم بهداشتی و درمانی سنگاپور را شرح دهد
شیوه تامین مالی سیستم بهداشت و درمان سنگاپور را شرح دهد
نظام بیمه ای درکشور سنگاپور را شرح دهد
نحوه ارائه خدمات بیمارستانی در سنگاپور را شرح دهد.
وضعیت اقتصاد بهداشت و درمان سنگاپوررا تشریح نماید.
سیاست های مالی سلامت در سنگاپور را شرح دهد.
نحوه پرداخت های مستقیم دولت در سیستم بهداشت و درمان سنگاپور را شرح دهد

طرح های مختلف باز پرداخت در نظام سلامت سنگاپور از جمله :
Out- of-pocket
Medisave
Medisheild
Medifund را شرح دهد.
شاخص های بهداشتی و درمانی این کشور را در مقایسه با سایر کشورهای منطقه بیان نماید.

۱۳- نظام بهداشت و درمان اسپانیا
دانشجو باید بتواند:

شاخص های بهداشتی و درمانی اسپانیا بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی را شرح دهد
ویژگی های کلی سیستم بهداشتی و درمانی اسپانیا را شرح دهد
شیوه تامین مالی سیستم بهداشت و درمان اسپانیا را شرح دهد
نظام بیمه ای درکشور اسپانیا را شرح دهد
مراجع مسئول در زمینه بهداشت و درمانی اسپانیا را نام ببرد.
وظایف حکومت مرکزی در زمینه بهداشت و درمانی اسپانیا را شرح دهد
وظایف وزارت بهداشت و درمانی اسپانیا را شرح دهد
تغییر روند تامین مالی بخش بهداشت اسپانیا را شرح دهد
اصلاحات در نظام بهداشت و درمان اسپانیا را شرح دهد
شاخص های بهداشتی و درمانی این کشور را در مقایسه با سایر کشورهای منطقه بیان نماید.

۱۴- سیستم بهداشت و درمان سوئد
دانشجو باید بتواند:

شاخص های بهداشتی و درمانی سوئد بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی را شرح دهد
ویژگی های کلی سیستم بهداشتی و درمانی سوئد را شرح دهد
شیوه تامین مالی سیستم بهداشت و درمان سوئد را شرح دهد
نظام بیمه ای درکشور سوئدرا تعریف نماید.
تامین اجتماعی در سوئد را تعریف نماید.
بیمه بیکاری در سوئد را تعریف نماید.
شاخص های بهداشتی و درمانی این کشور را در مقایسه با سایر کشورهای منطقه بیان نماید.

۱۵- نظام بهداشت و درمان ترکیه
دانشجو باید بتواند:
شاخص های بهداشتی و درمانی ترکیه بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی را شرح دهد
ویژگی های کلی سیستم بهداشتی و درمانی ترکیه را شرح دهد
شیوه تامین مالی سیستم بهداشت و درمان ترکیه را بیان نماید.
نظام بیمه ای درکشور ترکیه را شرح دهد
سیاستگذاری بخش بهداشت و درمان در ترکیه را شرح دهد
سازمان های مسئول در بخش بهداشت ودرمان را نام ببرد.
نحوه مراقبت های بهداشتی اولیه در ترکیه را شرح دهد.
وضعیت نیروی انسانی در بخش بهداشت ودرمان در ترکیه را شرح دهد.
رفرم در سیستم بهداشت ودرمان ترکیه را شرح دهد.
ویژگی های رفرم در سیستم بهداشت ودرمان ترکیه را شرح دهد.
شاخص های بهداشتی و درمانی این کشور را در مقایسه با سایر کشورهای منطقه بیان نماید.

۱۶- نظام بهداشت و درمان امریکا
دانشجو باید بتواند
شاخص های بهداشتی و درمانی امریکا بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی را شرح دهد.
ویژگی های کلی سیستم بهداشتی و درمانی امریکا را شرح دهد.
شیوه تامین مالی سیستم بهداشت و درمان امریکا را بیان نماید.
نظام بیمه ای درکشور امریکا را شرح دهد.
سیاستگذاری بخش بهداشت و درمان در امریکا را شرح دهد.
Medicare را تعریف کند.
Medicaid را تعریف کند.
شاخص های بهداشتی و درمانی این کشور را در مقایسه با سایر کشورهای منطقه بیان نماید.

روش ارزشیابی دانشجو در حیطه های مختلف :

۱- امتحان پایان ترم که به صورت کتبی صورت می گیرد .
۲-ارائه پروژه تحقیقاتی در ارتباط با معرفی سیستم بهداشتی و درمانی یک کشور
۳- مشارکت در بحثهای گروهی کلاس

* نحوه محاسبه نمره کل

– – امتحان پایان ترم ۴۰%
– – پروژه تحقیقاتی ۵۰%
– مشارکت در بحث های گروهی کلاس

این مطالب را نیز ببینید!

در وبینارسمینار بیمارستان های ارتقاء دهنده سلامت چه گذشت؟

پژوهش‌های پزشکی پژوهش های پزشکی تاریخ انتشار: ۲۱:۵۵ – ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ تندرست نیوز کد خبر: ۵۳۲۲۰ ...