خانه / آموزشی / اقتصاد بهداشت و درمان / واژه های تخصصی در زمینه بیمه و اقتصاد سلامت

واژه های تخصصی در زمینه بیمه و اقتصاد سلامت

واژه های تخصصی بیمه :
۱- بیمه : Insurance
طرح مقابله با مخاطرات که در ازای قیمتی مشخص، موقعیتی برای بیمه شده فراهم می آورد که وقتی متحمل ضرر مالی شد یک بیمه گر در این ضرر با او شریک باشد .

۲- بیمه شده : Insured
شخصی که براساس یک بیمه نامه، تحت پوشش بیمه است و بیمه گر به او و یا نماینده او منافع بیمه را می پردازد.

۳- بیمه گر: Insurer
یکی از طرفین قرارداد بیمه که تعهد می کند تا مزایا و خسارات را بپردازد. همچنین هر شرکتی که د رامور فراهم کردن بیمه برای مردم فعالیت کند بیمه گر نامیده می شود.

۴- بیمه درمان : Health Insurance
نوعی پوشش بیمه ای که شامل پرداخت مزایا برای بیماریها یا تصادفات می باشد و شامل بیمه خسارات ناشی از حادثه ( تصادف ) از کار افتادگی هزینه های پزشکی یا فوت اتفاقی و نقص عضو می شود.

۵- بیمه گزار ( صاحب بیمه نامه ) : (Policyholder ( Also policy owner
مالک یک بیمه نامه درمان، در بیمه جمعی طبق قانون کارمندان، همسر و فرزندان ، مدیران، سرپرستان و همه کسانی که بیمه گر برای آنها بیمه نامه صادر می کند را شامل می شود.

۶- بسته خدمات بیمه ای : ( Package plan ( packaging
نوعی روش ارایه بیمه که طی آن چند پوشش بیمه در قالب یک طرح عرضه می شود به گونه ای که کل این مجموعه پوششهای بیمه ای باید توسط فرد واجد شرایط پذیرفته یا رد شود .
۷- بیمه پزشکی دولتی ( مدیکیر) Medicare
نوعی طرح پزشکی است که براساس قانون رفاه اجتماعی مزایای بیمارستانی را برای مراقبت های پیراپزشکی و بیماریهای وخیم در سالمندان پرداخت می کند .

۸- بیمه نامه : Policy
سند قانونی یا قراردادی که توسط بیمه گر برای بیمه شده تنظیم و دارای تمامی شرایط موارد مربوط به بیمه می باشد.

۹- بیمه اجتماعی : Social Insurance
نوعی پوشش بیمه ای که با ایجاد یک سازمان ( معمولاً دولتی ) مخاطرات احتمالی را پذیرفته و طبق قانون موظف به پرداخت مزایای لازم برای بیمه شدگان می باشد .

۱۰- بیمه نامه کلی ( قرارداد ) Master policy ( contract)
بیمه نامه ای که برای بیمه گزار گروهی صادر می شود و در آن مندرجات طرح بیمه ذکر شده است .

۱۱- کارت بیمه : Insurance cart
در بعضی از انواع بیمه علاوه بر بیمه نامه، کارت بیمه که خلاصه تعهدات و مشخصات بیمه گر و بیمه گزار و مورد بیمه و خطر یا خطرات مشمول بیمه و تعهدات اضافی دیگر است با شماره اصلی بیمه نامه و تاریخ شروع و پایان قرارداد صادر می گردد.

۱۲- پوشش تکراری ( همپوشانی در پوشش بیمه ای ) : Duplication of coverage
بیمه شده ای که بخاطر یک مورد مشابه ( درمان ) تحت پوشش دو یا چند بیمه نامه باشد .

۱۳- پرداخت از جیب : Out of pocket expense
آن دسته از هزینه های درمانی که خارج از پوشش بیمه است و بیمه شده مجبور به پرداختن آنها است. به عبارتی هزینه های مازاد بر تعهد بیمه.

۱۴- بیمه هزینه های بیمارستانی :Expense Insurance Hospital
نوعی پوشش بیمه درمانی که مزایای مشخصی را در قبال خدمات بیمارستانی ( مانند هزینه اتاق، غذا و جراحی در زمان بستری بودن در بیمارستان ) تقبل می نماید.

۱۵- پرداخت غرامت : Reimbursement
پرداخت هزینه های واقعی که در نتیجه تصادف یا بیماری ایجاد می شود اما این مبلغ از حداکثری که در بیمه نامه قید شده است تجاوز نمی کند .

۱۶- باطل کردن قرار داد بیمه : Rescission
باطل کردن بیمه نامه باید در محدوده زمانی خاص و با استدلالات مشخص صورت پذیرد و براین اساس بیمه نامه کان لم یکن تلقی می شود و مبلغ حق بیمه پس از کسر مطالبات با هزینه های پرداختی به بیمه شده مسترد می گردد .

۱۷- تجمع و توزیع ریسک : Risk Pools
روش ا جرایی که در بعضی جاها عمل می شود و براساس آن افرادی که قادر به تهیه بیمه خصوصی درمان هستند اما به دلایل پزشکی فاقد شرایط بیمه شدن می باشند قادر خواهند بود از بیمه خدمات درمانی استفاده نمایند.

۱۸- بازبینی نرخ بیمه : Rate Review
نظامی برای بازبینی قبل از موعد صورت هزینه ها و مخارج برای اطمینان از انجام صحت عملیات بیمه ای که برای سازمانهای بیمه درمان قابل استفاده است. مورخ : ۳۱/۲/۸۷

۱۹- بدهی وصول نشده : Bad Debts
مقدار درآمدی که ارایه دهنده مراقبت سلامتی بواسطه غفلت بیمار( در پرداخت بدهی خود ) از دست می دهد. ارایه دهنده می تواند با افزایش متناسب نرخ خدمات برای بیمار این ضرر را جبران کند .

۲۰- بیمار سرپایی: Outpatient
بیماری است که از مراقبتهای پزشکی در حالیکه در بیمارستان بستری نیست بهره مند می شود.

۲۱- برنامه ترخیص بیمار: Discharge Planning
فرایند خدمات درمانی که موجب محدود کردن زمان بستری شدن بیماران بیمه شده می شود که شامل سیستم های انتقال بیماران از مراکز درمانی به مراکز کم هزینه تر می باشد تا موجب کمتر شدن هزینه ها گردد .

۲۲- برنامه ریزی مالی : Financial Planning
خدماتی که طیف وسیعی از وضعیت اقتصادی شخص یا یک خانواده نظیر بودجه، جمع کردن ثروت با برنامه ریزی مشخص، تحلیل و بررسی مخاطرات و کاهش دادن مالیات به منظور کسب موقعیت مالی معین در یک دوره زمانی مشخص را شامل می شود .

۲۳- حق بیمه : Deposit Premium
مبلغی که بیمه گذار بابت خرید بیمه به بیمه گر می پردازد یا بهائی که بیمه گذار در مقابل تحصیل تامین بیمه ای یا تعهد جبران خسارت توسط بیمه گر به او می پردازد.

۲۴- حقوق بیمه : insurance law
مجموعه قوانین و مقررات و قراردادهایی است که در خصوص حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان و استفاده کنندگان از بیمه، اشخاص زیاندیده ( اشخاص ثالث ) روابط بیمه گر و بیمه گذار، حق نظارت دولت بر موسسات بیمه و فعالیت های بیمه ای بحث می کند .

۲۵- حق بیمه خالص ( سرانه واقعی بیمه ) : Net Premium
شامل مبلغ پرداختی یا حق بیمه دریافتی سالانه پس از تخفیف می باشد . همچنین آن بخش از حق بیمه ناخالص که شامل مزایای پوشش بیمه ایی در مقابل هزینه ها، موارد اضطراری و سود را نیز در بر می گیرد. گاهی ا وقات این اصطلاح برای تشریح بخشی از حق بیمه که توسط نماینده به شعبه اصلی ارسال شده است به کار می رود که پس از کسر حق العمل نمایندگی خواهد بود. مورخ : ۷/۳/۸۷

۲۶- حق بیمه سرانه نا خالص : Gross Premium
قرارداد سرانه بیمه ( سرانه مصوب بعلاوه افزایش حق بیمه ) که توسط سهامداران قبل از هر گونه تخفیف پرداخت می شود .

۲۷- تخفیف حق بیمه : Premium discount
کاهش حق بیمه بصورت درصد یا مقداری از آن که معمولاً به دلایل رقابتی یا تشویقی (دادن جایزه به بیمه گذاران خوب و منظم ) عملی می شود. م

۲۸- پرداخت حق بیمه در زمان بازنشستگی : Pay-As-you-Go funding
روش پرداخت سرانه بیمه بازنشستگی برای کارمندان که از زمانی که شخص واقعاً بازنشسته می شود اجرا می گردد.

۲۹- حداقل میزان حق بیمه : Minimum Premium Rate
پایین ترین میزان حق بیمه که ممکن است بیمه گر طی سال اول براساس جدول حق بیمه سالانه از بیمه گزار دریافت کند .

۳۰- تجمع حق بیمه ها : Pooling
سرجمع کردن مطالبات حق بیمه هزینه ها و امثالهم بیمه هایی را که به منظور توزیع مخاطرات انجام می شود . این موضوع موارد جزیی معین، انواع پوشش بیمه ای ( مثلاً بیمه های شغلی و از کار افتادگی) و سطوح بالاتر (نظیر سطوح بیمه گروهی عمر مشتمل بر معاینات پزشکی یا حدود بیش از حد متعارف) را شامل می شود.

۳۱- حداقل حق بیمه سرانه : Minimum Premium Plan
روشی ترکیبی برای تامین بودجه طرحهای بیمه ای براساس پرداخت سرانه از ذخیره های مالیاتی می باشد کارفرما درصد ثابتی ( مثلاً ۹۰% ) از هزینه تقریبی ماهانه را پرداخت نموده و بیمه گر مبالغ اضافه بردن را بیمه می کند.

۳۲- کسرحق بیمه براساس عامل ایجاد هزینه : Per cause Deductible
میزان ثابتی که یک بیمه شده باید بپردازد تا قادر به استفاده از مزایای بیمه برای هزینه های ناشی از بیماری توسط شرکت بیمه گر باشد .

۳۳- حمایت اجتماعی : Social Assistance
برنامه هایی است که منابع مالی آن تماماً از محل درآمد عمومی تامین می شود و حق بیمه از افراد دریافت نمی شود.

۳۴- پول دستی ( هزینه های خارج از تعهد ) : Out- of – pocket expense
آن دسته از هزینه های درمانی که بیمه شده مجبور به پرداختن آنها است زیرا که تحت پوشش بیمه نمی باشد.

۳۵- پرداخت مستقیم مطالبات ( خسارت متفرقه ) : Direct claim payment
روش ارایه صورت مطالبات که بوسیله شخص بیمه شده مستقیماً به بیمه گر تسلیم می شود.

۳۶- بیمه هزینه های بالاسری : Overhead Expense Insurance
نوعی بیمه خدمات درمانی برای کارفرمایان جهت جبران هزینه های جاری در زمانی که بیمه شده از کارافتاده کلی باشد .

۳۷- صندوق احتیاط : Provident Funds
یک سیستم پس انداز اجباری است که در آن کارگران و کارفرمایان ، حق بیمه معینی را به یک صندوق مرکزی می پردازند و این صندوق با نگه داری حساب مجزا برای هر کارگر سود دوره ای معینی را به آن اضافه می کند.

۳۸- بورس اوراق بهادار: Stock Exchange
وسیله ای برای جلب و جذب پس اندازهای مردم و تا مین سرمایه و منابع مالی برای اجرای برنامه های عمرانی و توسعه اقتصادی است.

۳۹- تشخیص بیماری : Diagnosis
تعیین ماهیت، علت وضعیت بیماری و تفاوت میان بیماریها می باشد .

۴۰- تحت پوشش : Coverage
طبقه بندی ای که برای مزایای مربوط به بیمه عمر، از کارافتادگی های کوتاه مدت یا خدمات پزشکی عمده در یک بیمه نامه منظور شده و همچنین مقدار حق بیمه یا مزایایی که در ازای آن برای بیمه شده تعیین گردیده است.

۴۱- تعرفه اعمال جراحی ( کتاب تعرفه ) : surgical schedule
لیستی از حداکثر مقادیر قابل پرداخت مندرج دریک بیمه نامه برای انواع مختلف اعمال جراحی می باشد، که براساس سختی عمل تعیین شده است .

۴۲- تعهد نامه : warranty
اظهار نامه ای که براساس آن اگر شرایط قرارداد نقض شود ( صرف نظر از تحقق یافتن موضوع بیمه و یا موجب وارد شدن زیان باشد) بیمه نامه باطل می شود.

۴۳- سال بیمه نامه : Policy Year
دوره ای که زمان آن در سالروز شروع بیمه نامه منقضی خواهد شد و این زمان در بیمه نامه قید می شود.

۴۴- سرمایه بیمه : Sum- Insured
حداکثر تعهدی که بیمه گر به موجب بیمه نامه یا اوراق الحاقی آن در هر حادثه یا سری حوادث ناشی از یک حادثه در مدت بیمه بر عهده می گیرد .

۴۵- سرمایه گذاری فردی ( بیمه خویش فرما ) : Self- Funding
طرحی برای استفاده از مزایای خدمات درمانی توسط کارفرما یا کارمندان ( یا ترکیبی از هر دو ) بوجود آمده است و خودشان بطور مستقیم عملکرد، مسئولیتها و تعهدات بیمه گر را بر عهده می گیرند.

۴۶- سازمان حفظ سلامت : (Health Maintenance organization (HMO
سازمانی که خدمات درمانی جامعی را برای گروه خاص در مقابل دریافت وجهی ثابت در دوره ای خاص فراهم می کند.

۴۷- تمدید: Renewal
ادامه پوشش بیمه ای با همان شرایط قبلی که بیمه گر سرانه بیمه قبلی را براساس قرارداد جدید دریافت می کند.

۴۸- تمدید بیمه : Extended Insurance
تمدید مزایا تحت شرایط خاص یا همان شرایط قبلی پس از اتمام تاریخ بیمه نامه .

۴۹- تنظیم صورتحساب ماهانه ( اظهار نامه ) : Monthly Adjustment Billing
روش تنظیم صورتحساب حق بیمه براساس تعداد واقعی افراد تحت پوشش بیمه گروهی است که در موعد مقرر برای بیمه گزار تهیه می گردد.

۵۰- توزیع : Distribution
جداکردن افرادی که تحت یک بیمه گروهی و یا طبقه بندی خاصی از نظر سن- جنس – موقعیت محلی – درآمد- وضعیت وابستگی و نوع مزایا قراردارند به منظور محاسبه حق بیمه ناخالص .

۵۱- توانبخشی : Rehabilitation
فرایند بازگرداندن بیمه شده ای که از کار افتاده است و بتوان او را به وضعیتی رساند که حداکثر استقلال شغلی، فکری و جسمی را بدست آورد و این وقتی حاصل می شود که ظرفیتهای باقی مانده کارشناسایی شود و یا با تغییرکار، بیمه شده به کار ذهنی بپردازد.

۵۲- جایگزینی : Replacement
تعویض پوشش بیمه سلامت از یک قرارداد بیمه ای به قراردادی دیگر.

۵۳- جدول دستمزد : Fee schedule
حداکثر مبلغ یا هزینه های قابل قبولی که برای خدمات بهداشتی و درمانی براساس یک قرارداد معین، پرداخت می شود.

۵۴- جدول H ( سلامت ) : Schedule H
ارائه آمار تصادف و سلامت در گزارش سالانه یک بیمه گر. این گزارش با هدف نشان دادن میزان سودمندی انواع مختلف بیمه های درمانی ارائه می شود.

۵۵- حسابداری : Accounting
فرایند کلی ثبت، جمع بندی و تخصیص درآمدها و هزینه ها ی یک شرکت و تحلیل تایید و گزارش نتایج آن.

۵۶- حسابرسی صورت حسابهای بیمارستانی : Hospital Billige Audits
بررسی صورت حسابهای بیمارستانی توسط شخص ثالث برای اطمینان خاطر از این که خدمات و تدارکات مصرف شده برای بیمار واقعاً انجام شده و مبالغ هزینه اعلام شده صحیح باشد .

۵۷- سیستم پرداخت کارانه : Fee for service
نوعی روش پرداخت است که در آن پزشک یا ارایه دهنده خدمت برای هر ویزیت یا خدمتی که ارایه می دهد مبلغی را دریافت می نماید.

۵۸- شاخص میزان حق العمل : Level commission scale
روش تعیین پرداخت حق العمل که با نرخ سرانه بیمه ( حق بیمه ) همان سال ارتباطی مستقیم دارد.

۵۹- شرکت سهامی بیمه : Stock Insurer
شرکت بیمه ای که مالکیت قانونی و اداره آن به عهده سهامداران است .

۶۰- شرکت صلیب آبی : Blue cross
یک شرکت بیمه دولتی که فرد را در برابر هزینه بیمارستان در یک منطقه جغرافیایی محدود بیمه می کند .

۶۱- سند قرضه : Debenture
اوراق قرضه ای که تنها براساس اعتبار کلی شرکت صادر کننده بوده و فاقد ملک شخصی به عنوان وثیقه است .

۶۲- مستمری : Annuity
دربیمه های اشخاص اعم از عمر یا حوادث شخصی، پرداخت های بیمه گر ممکن است به صورت یک جا نباشد و در اقساط معینی انجام شود.

۶۳- ورقه الحاقی : Endorsement
موافقت با هر گونه تغییر در مندرجات قرارداد یا شرایط بیمه و یا قبول شرایط و مقررات اضافه بر آنچه در قرارداد بیمه مندرج است از طرف بیمه گر با صدور برگ مخصوص به نام ورقه الحاقی انجام می گیرد که رسمیت اعتبار آن مانند بیمه نامه یا قرارداد اصلی بیمه است و جزء لاینفک قرارداد بیمه محسوب می شود.

۶۴- پلن یا ظرفیت نگهداری : Retention
شرکت بیمه در موقع قبول خطر و صدور بیمه نامه حداکثر مبلغی را که ظرفیت و امکانات مالی و فنی به او اجازه می دهد برای هر ریسک تعیین و نگهداری می نماید و مازاد این حد را به اتکا گران واگذار می نماید تا درموقع بروز خسارتهای بزرگ یا وقوع فاجعه ای بتواند تعادل مالی خود را حفظ کند.

۶۵- پرتفوی : Porte Folio
کل بیمه نامه های معتبر ( با حق بیمه های صادره در جریان) یک شرکت بیمه پس از وضع برگشتی ها ( بیمه نامه های فسخ یا باطل شده یا تعهدات تقلیل یافته ) در طی یکسال مالی بیمه است که معمولاً مدت فاصل بین دو تراز نامه می باشد .

۶۶- بیمه نامه های شاخص دار : Revaluation Policy
بیمه نامه هایی است که در دوران تورم و افزایش قیمت ها می تواند تا اندازه ای مانع از اجرای قاعده نسبی توسط بیمه گر در موقع پرداخت خسارت شود .

۶۷- غرامت : Indemnity
وجهی است که برای تسلی خاطر آسیب دیده از خطر به وی یا بازماندگان او پرداخت می شود که میزان آن قبلاً بین بیمه گر و بیمه گزار توافق و یا به موجب قانون معین شده است .

۶۸- غرامت مضاعف : Double Indemnity
پرداخت دو برابر مزایای معین شده در بیمه نامه به دلیل خسارتهای ناشی از علت های معین و یا تحت شرایط خاص.

۶۹- فرانشیز : Deductible
درصد یا قسمتی از خسارت که طبق شرایط بیمه نامه بعهده بیمه گذار است و بیمه گر نسبت به آن تعهدی ندارد مگر آنکه در مورد نوع و نحوه محاسبه آن توافق شده باشد.

۷۰- فرانشیز اجباری : Decourvert deductible
درصد یا قسمتی از خسارت که بهرحال و همیشه بعهده بیمه گذار است و قابل بیمه کردن یا خریداری نیست.

۷۱- بیمه حوادث اشخاص : Assurance accidents personels
تامین و پرداخت غرامت مقطوع و معین در صورت فوت بیمه شده یا نقص عضو و از کار افتادگی دائم یا از کار افتادگی موقت و جبران هزینه های درمانی ناشی از وقوع حوادث مشمول بیمه است .

۷۲- فرم درخواست : Application
بیانه ای است که شامل حقایق مربوط به مفاد بیمه است و توسط یک فرد بیمه شده واجد شرایط یا گروهی از بیمه گزاران امضاء شده و اساس تصمیم گیری برای اجرای یک بیمه نامه است . این درخواست معمولاً به عنوان بخشی از بیمه نامه به شمار می رود.

۷۳- کمیته های بررسی هم تراز ( کمیته فنی ) : Peer Review committees
گروهی از پزشکان و یا افرادی که ارایه دهنده خدمت پزشکی هستند و خدمات مشاوره یا تحقیقی را برای بیمه گران، بیماران و پزشکان انجام می دهند. هنگامی که با پزشکانی که عضو کمیته نیستند اختلافی برسر تعیین نرخ منطقی برای خدمات انجام شده پیش می آید اظهار نظر می کنند .

۷۴- گروههای بیماری وابسته به تشخیص : ( Diagnosis – Related Groups (DRGs
سیستم تعیین پرداخت حق الزحمه براساس تشخیص بیماری . مورخ : ۲/۵/۸۷

۷۵- عوامل اعتبار: Credibility Factors
ارزش عددی ( یا رقمی ) که بیانگر سوابق هزینه های بیمه جهت امتیاز بندی و یا تحلیل سوابق بیمه می باشد.

۷۶- تامین بیمه گر : cover guarantee
شامل پوشش بیمه ای ریسکهای موضوع بیمه یا تعهد مالی بیمه گر برای جبران خسارت وارده به بیمه گذار ( یا اشخاص ثالث ) و یا پرداخت سرمایه بیمه در مورد بیمه نامه های عمر و حوادث است حداکثر تامین و تعهد بیمه گر در بیمه نامه ها قید و مشخص می شود و حداکثر مذکور همان مبلغ بیمه شده یا بهای بیمه شده در بیمه های اشیاء و اموال یا سرمایه بیمه در بیمه های اشخاص است .

۷۷- تثبیت وضع مصدوم : Consolidation,building up
عبارتست از تصمیم و اظهار نظر پزشکی در مورد از کارافتادگی دائم شخص حادثه دیده بعد از مدت معین و پس از انجام معالجات لازم و ممکن و اینکه دیگر امکان بهبود قطعی برای مصدوم وجود ندارد.

۷۸- گزارش سالانه ( تراز مالی ) : Annual statement
گزارش آخر سال ( ۲۸ اسفند ) بیمه گر به یک مرکز بیمه دولتی که موجودیها، بدیهی ها، رسیدها، هزینه ها و سایر اطلاعات مالی را نشان می دهد .

۷۹- یارانه پزشکی ( مدیکیر) Medicaire
برنامه رفاه دولتی از محل بودجه کمکی رفاه اجتماعی تحت شرایط تعیین شده ) برای کمک به افراد نیازمند به درمان پزشکی صرفنظر از عمر افراد، مشروط براینکه استطاعت درمان پزشکی را نداشته باشد .

۸۰- حق بیمه برگشتی : Return premium
در صورتیکه قرارداد بیمه فسخ یا بیمه نامه باطل شود یا سرمایه بیمه یا مدت بیمه افزایش پیدا کند یا یکی از خطرهای موضوع بیمه حذف شود بیمه گر قسمتی از حق بیمه را با صدور الحاقی برگشتی به بیمه گذار پس میدهد.

۸۱- هزینه ها : Expenses
مخارجی که بیمه گر برای انجام فعالیت خود لازم دارد. مانند هزینه تولید و فروش بیمه، هزینه صدور بیمه نامه ها، هزینه وصول اقساط حق بیمه، هزینه تصفیه خسارتها و هزینه های اداری مانند : ( حقوق و مزایای کارکنان، اجاره بها، مصرف آب و برق و تلفن و تهیه ملزوم و لوازم کار) که مجموع اینها هزینه های عمومی را تشکیل می دهد .

۸۲- هزینه تجمع ریسک : Pooling charge
هزینه ای که بابت ریسک های تجمع یافته در یک صورتحساب موردی، در فرمول تسویه حساب حق بیمه انفرادی در نظر گرفته می شود .

۸۳- هزینه خالص : Net Cost
این اصطلاح در بیمه گروهی به مثابه مطالبات به علاوه ذخیره ها و هزینه ها می باشد .

۸۴- هزینه سرجمع کردن بیمه : Pooling charge
هزینه هایی که بابت مخاطرات بیمه نامه ها در سرجمع کردن بیمه ها پیش بینی شده است که این هزینه در فرمول استرداد نرخ گذاری پرونده های انفرادی نیز وجود دارد .

۸۵- تغییرات بیمه نامه : Alteration
وقتی شرایط بیمه مورد توافق طرفین به عللی تغییر کند ( مانند تغییرات خطر، تقلیل یا افزایش مدت بیمه، کاهش یا افزایش سرمایه بیمه یا مبلغ بیمه شده ، تغییر بیمه گذار) .تغییرات بیمه نامه بطور معمول به تقاضای بیمه گذار و موافقت بیمه گر با صدور الحاقی انجام می شود.

۸۶- کسورات متغییر: Variable Deductible
کسورات مربوط به یک بیماری یا صدمات حاصله از سانحه، که بیشتر از مبلغ کسورات ذکر شده در بیمه نامه و یا برابر کل مزایای پرداختی بابت پوشش سایر هزینه های قابل قبول پزشکی است .

۸۷- کسور پنهان : Corridor Deductible
مقدار ثابتی که بیمه شده باید جدای از سرانه کلی که برای مزایای تحت پوشش است بپردازد، تا مزایای بیمه تکمیلی قابل پرداخت باشد .
۸۸- سود مورد انتظار: Anticipated profit
در صورتیکه در اثر وقوع خسارت بیمه گذار از سود مورد انتظار خود محروم شود، بیمه گر سود مذکور را که در سرمایه بیمه منظور و بیمه شده است جبران می کند. منظور از سود مورد انتظار، سود متداول و مشروعی است که اگر خطر اتفاق نمی افتاد عاید بیمه گذار می شد.

۸۹- رشد بیمه : Growth of insurance
مقایسه حق بیمه های سال مورد نظر نسبت به حق بیمه های سال یا سنوات گذشته عملکرد های بیمه ای موسسات بیمه. رشد حق بیمه به قیمت های جاری و ثابت در سالهای مختلف و در ممالک گوناگون تابع تغییرات و نوسانات اقتصادی است، بیمه در مقابل این نوسانات حساسیت دارد در سالهای رونق اقتصادی رشد بیمه مثبت و در سالهای رکود اقتصادی رشد بیمه منفی است.

۹۰- سرمایه بیمه شده : Sum insured
مبلغی که بعنوان بهای مال بیمه شده یا بعنوان سرمایه بیمه ( در بیمه های عمر و حوادث ) در قرارداد بیمه قید میشود و حداکثر تعهد مالی بیمه گر را در مقابل بیمه گذار ( یا بیمه شده یا ذینفع ) تشکیل می دهد.

۹۱- سازمان شرکت بیمه : Organization of insurance
بیمه یک سرویس یا واحد خدماتی است و کار بیمه گران عرضه ، فروش، تامین و تضمین است. بنابراین سازمان شرکت بیمه باید طبعاً متناسب با این کار و وظیفه باشد .

۹۲- سرمایه گذاریهای موسسات بیمه : Investments of insurance
برای جبران خسارتهای احتمالی یا پرداخت سرمایه بیمه ( بیمه های عمر و حوادث ) مورد تعهد، شرکت های بیمه مکلفند که با صدور بیمه نامه طبق ضوابط معین، ذخیره یا اندوخته فنی نگهدارند و این ذخایر و اندوخته ها را در مسیرهای مطمئن و سودآور بکار اندازند. این سرمایه گذاریها یا در زمینه خرید اوراق بهادارو سهام شرکت ها و موسسات معتبر انجام می شود و یا صرف خرید اموال غیر منقول و ایجاد مجتمع های مسکونی میشود.

۹۳- شرکت بیمه : Insurance company
موسسه بیمه ای که مجاز به انجام عملیات و فعالیت های بیمه ای طبق قانون و مقررات جاری کشور می باشد. بموجب قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری (مصوب ۲۹/۳/۱۳۵۰ ) عملیات بیمه ای بوسیله شرکتهای سهامی ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت قانون بیمه گری و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشند باید انجام شود .

۹۴- شرکت سهامی بیمه ایران : Iran insurance company
این شرکت درزمینه های مختلف بیمه آتش سوزی، بیمه باربری، بیمه اتومبیل، بیمه عمر، بیمه حوادث و سایر انواع بیمه فعالیت می کند. علاوه بر اینها شرکت بیمه ایران در سال ۱۳۲۴ بیمه کارگران و در سال ۱۳۲۸ بیمه فرهنگیان و در سال ۱۳۳۲ بیمه کارمندان دولت و در سال ۱۳۴۴ بیمه روستائیان را پایه گذاری کرد که بعدها بشکل بیمه های اجتماعی کارگران و روستائیان درآمدند و از مجموع آنها « سازمان تامین اجتماعی » یا « صندوق تامین اجتماعی » بوجود آمد.

۹۵- قانون بیمه : The statute insurance
مجموعه نظامات و مقررات که برای تنظیم امور بیمه ای و روابط بیمه گر و بیمه گذار و اشخاص ذینفع در بیمه تدوین شده است .

۹۶- نفع بیمه ای : Insurable interest
عبارت از علاقه و نفعی است که بیمه گذار در بقاء و حفظ مال مورد بیمه دارد.

۹۷- گواهی بیمه : Insurance certificate
سندی که بوسیله یک شرکت بیمه یا دلال یا نماینده بیمه صادر می شود و موید آنست که کالاها بوسیله بیمه نامه صادره بیمه شده اند .

۹۸- گواهی موقت بیمه : cover note
عبارتست از سند بیمه ای که بموجب آن بیمه گر تامین لازم را در قبال دریافت حق بیمه موقت تا صدور بیمه نامه قطعی در اختیار بیمه گزار قرار می دهد. صدور گواهی موقت بیمه معمولاً در مواردی است که بیمه گر به دلایل نرخ حق بیمه یا مسائل واگذاری اتکائی می تواند بیمه نامه قطعی صادر کند. م

۹۹- مدیریت شبکه محلی : Home office Administration
روشی از مدیریت طرحهای بیمه ای که در آن بیمه گر اطلاعات اساسی مربوط به افراد تحت پوشش را نگهداری می کند .

۱۰۰- مرکز اطلاع رسانی پزشکی :  ( Medical Information Bureau ( MIB  نوعی نظام اداری جهت مبادله اطلاعات مصوب در مورد بیمه عمر و سلامتی . این شرکت غیر انتفاعی بوده وهزینه ای دریافت نمی کند ( در آمریکا و کانادا هفتصد عضو دارد ) .

            msio.org.ir

 

این مطالب را نیز ببینید!

همایش سلامت، حکمت و حکمرانی

سومین همایش بین المللی سلامت، حکمت و حکمرانی The Third International conference on health, Wisdom & ...