خانه / آموزشی / مدیریت بیمارستانی / شناسایی و اولویت‌بندی موضوعات مهم مدیریت بیمارستانی جهت مستندسازی در نظام مدیریت دانش

شناسایی و اولویت‌بندی موضوعات مهم مدیریت بیمارستانی جهت مستندسازی در نظام مدیریت دانش

مــقدمه: اهـمیت مدیریت دانش به عنوان یکـی از سرمایه‌های اصلـی سازمان‌ها، توجـه روز افزون صاحبـان کسـب و کارها و صنایـع را به دنبال داشته است. این اهمـیت به خصوص طی دو دهه‌ی گذشته، سـیر بسیار قابـل توجهی داشـته و در حوزه‌ی سـازمان‌ها و نهادهای دولتی نیز توجه زیادی را به خود جلب کرده است. با توجه به اهمیت این مسأله، هدف تحقیق حاضر مطالعه‌ی مهم‌ترین موضوعات در حوزه‌ی مدیریت بیمارستانی و شناسایی مواردی با اولویت بالاتر جهت مستندسازی دانش و تجارب مربوط در وزارت بـهداشت بوده است.

    نویسندگان: محمد تقی تقوی‌فرد, حسام رمضانپور خاکی, احد زارع رواسان 

http://www.him.mui.ac.ir  / تمام متن: PDF  XML

روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی بود. جامعه‌ی آماری تحقیق را استادان دانشگاهی در حوزه‌ی مدیریت پزشکی و مدیریت پرستاری تشکیل دادند که دارای مدرک Mini MBA از وزارت علوم بودند. تعداد اعضای جامعه‌ی آماری در زمان انجام تحقیق که سال ۱۳۸۹ صورت گرفت، عبارت از ۴۵ نفر بود. در تحقیق حاضر، برای تعیین اولویت حوز‌ه‌های شناسایی شده، از دو روش مصاحبه با خبرگان و ابزار پرسش‌نامه استفاده شده است. روایی و پایایی پرسش‌نامه با استفاده از روایی محتوا و صوری و پایایی آزمون- بازآزمون، تأیید شد. تحلیل داده‌های ۳۰ پرسش‌نامه‌ی جمع‌آوری‌شده با استفاده از آزمون دو ‌جمله‌ای و آزمون رتبه‌بندی Friedman توسط نرم‌افزار SPSS ‌‌ صورت پذیرفته است.

یافته‌ها: با مطالعه‌ی گسترده‌ی ادبیات موضوع مدیریت بیمارستانی و مصاحبه‌ با ۵ خبره، ۷۰ موضوع مهم مدیریت بیمارستانی استخراج شده و در نهایت ۲۹ موضوع اولویت‌دار مدیریت بیمارستانی جهت تعیین اهمیت و اولویت آن نهایی شده و در پرسش‌نامه‌ی خبرگان وارد شد. طبق نتایج آزمون دو جمله‌ای، ۲۶ موضوع از مجموعه‌ی ۲۹ موضوع نهایی دارای اهمیت زیاد یا خیلی زیاد بودند که به معنی بالا بودن اهمیت آن‌ها جهت مستندسازی در سیستم مدیریت دانش بیمارستانی کشور می‌باشد. در این مقاله، علاوه بر شناسایی مهم‌ترین موضوعات مدیریت بیمارستانی، اولویت و سطح اهمیت هر مورد نیز تعیین شده است. برنامه‌ریزی استراتژیک در سطح بیمارستان، مدیریت کیفیت جامع و مدیریت و رهبری مشارکتی در بیمارستان، به‌ عنوان موضوعات دارای بیش‌ترین اولویت جهت مستندسازی تجارب مدیریت بیمارستانی کشور شناسایی شدند.

نتیجه‌گیری: شناسایی و اولویت‌بندی موضوعات مهم مدیریت بیمارستانی، به مدیران و مسؤولین کمک می‌کند تا با توجه به حوزه‌ی گسترده و متنوع مباحث و موضوعات موجود در این حوزه، منابع محدود مالی، زمانی و انسانی خود را جهت مستندسازی موارد ارجح و اولویت‌دار، تخصیص دهند و بدین‌ ترتیب از خروج دانش عظیمی که همراه با ترک مدیران با سابقه‌ی بیمارستانی از وزارت بهداشت خارج می‌شود، جلوگیری به عمل آورند.

واژه‌های کلیدی: دانش؛ بیمارستان‌ها؛ مدیریت بیمارستان؛ مدیریت دانش.

این مطالب را نیز ببینید!

۱۰ تکنولوژی پزشکی که می‌توانند آینده را متحول کنند!

– ژل ضد خونریزی معمولا یک پیشرفت پزشکی حاصل سال‌ها تحقیق با بودجه‌های بالا می‌باشد. ...