خانه / آموزشی / نمونه آدرس نگاری در مقالات مستخرج از پایان نامه

نمونه آدرس نگاری در مقالات مستخرج از پایان نامه

سایت تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی | HCSM

نمونه آدرس نگاری در مقالات مستخرج از پایان نامه(کارشناسی ارشد و یا دکتری تخصصی)

این مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد استخراج شده است. دانشجوی پژوهشگر این پایان نامه پری رنجبر، استاد راهنمای آن دکترخلیل علی محمدزاده و استاد مشاور آن دکتر سید مجتبی حسینی بود.

مثال: عنوان مقاله

The Relationship of Physician-Nurses Interaction with Patient Safety Incidents in Amir iHospital in Tehran

نام نویسندگان(اول دانشجو، بعد استادراهنما که نویسنده مسئول هم هست، آخر استادمشاور  )

پری رنجبر۱، خلیل علی محمدزاده۲ *، سید مجتبی حسینی۳

۱) دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

۲) دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران، تهران، ایران. شماره ارکید: ۹۲۵۶-۲۳۷۶-۰۰۰۲-۰۰۰۰

۳) استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

*نویسنده مسئول

خلیل علی محمدزاده (M.D., Ph.D), E mail: dr-khalil-amz@yahoo.com

Pari Ranjbari ۱ , Khalil Alimohammadzadeh ۲,۳*, Seyed Mojtaba Hosseini ۴

۱ MSc student in Healthcare Management, School of Management and Social Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

۲ Associate Professor, Department of Healthcare Management, School of Management and Social Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Health Economics policy Research Center, Tehran Medical Sciences Islamic Azad University, Tehran, Iran. orcid.:0000-0002-2376-9256

۳ Assistant Professor, Department of Healthcare Management, School of Management and Social Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

آدرس نویسنده مسئول

* Corresponding Author: Khalil Alimohammadzadeh M.D., Ph.D., E mail: dr-khalil-amz@yahoo.com

-در این مقاله شماره یک، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد است.

-اگر شماره یک، دانشجوی دکترای پژوهش محور همان دانشگاه باشد به صورت زیر نوشته می شود.

۱ Research-based Ph.D. Candidate in Healthcare Management, School of Management and Social Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

-یا می توان عنوان دانشجوی دکترای پژوهش محور را به شکل زیر نوشت.

۱ Ph.D. by Research Candidate in Healthcare Management, School of Management and Social Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

-اگر شماره یک، دانشجوی دکترای تخصصی همان دانشگاه باشد به صورت زیر نوشته می شود.

۱ Ph.D. Candidate in Healthcare Management, School of Management and Social Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

این مطالب را نیز ببینید!

بازخوانی یک گفت و گو؛ نظام سلامت و بررسی روندهای جمعیتی ایران و ۸۰ کشور جهان

شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۳۰ کد مطلب: ۳۹۱۲۴۷ یک استاد دانشگاه با تشریح رصد ...