خانه / Tag Archives: ﺣﻮزه ﺳـﻼﻣـﺖ

Tag Archives: ﺣﻮزه ﺳـﻼﻣـﺖ

چکیده مقالات ﻫﻤـﺎﯾـﺶ ﻣـﻠـﻰ ﻧﻘﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ در ﺣﻮزه ﺳـﻼﻣـﺖ

[PDF]ﻫﻤـﺎﯾـﺶ ﻣـﻠـﻰ ﻧﻘﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ در ﺣﻮزه ﺳـﻼﻣـﺖ – موسسه ملی تحقیقات سلامت   همایش ملى نقد عملکرد دولت یازدهم در حوزه سلامت ۱۶ – ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ – تهران ستادبرگزارى همایش نقد عملکرد دولت یازدهم در حوزه سلامت شوراى سیاستگذارى وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکى موسسه ملى تحقیقات ...

ادامه مطلب »