درخواست ها

آدرس دکترخلیل علی محمدزاده (ویژه مقالات و پایان نامه ها)

آدرس اینجانب در مقالات بستگی به جایگاه آن به اشکال زیر درج شود: Ali Mohammadzadeh KH. دکترخلیل علی محمدزاده Khalil Ali Mohammadzadeh, M.D., Ph.D. استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران Assistant Professor, Department of Health Services Management, Tehran North Branch , ...

ادامه مطلب »