خانه / آموزشی / ارزیابی خدمات بهداشتی و درمانی / سیاست‌های تشویقی نظام سلامت ایران برای ماندگاری پزشکان و پرستاران در مناطق محروم

سیاست‌های تشویقی نظام سلامت ایران برای ماندگاری پزشکان و پرستاران در مناطق محروم

هدر صفحه

داوری فرشته, علی‌محمدزاده خلیل, سجادی حانیه سادات , احسانی چیمه الهام، سیاست‌های تشویقی نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران برای ماندگاری پزشکان و پرستاران در مناطق محروم، مجله مدیریت اطلاعات سلامت. ۱۳۹۹; ۱۷ (۳)، (پیاپی ۷۳) : در نوبت چاپ

سیاست‌های تشویقی نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران برای ماندگاری پزشکان و پرستاران در مناطق محروم

فرشته داوری, خلیل علی‌محمدزاده, حانیه سادات سجادی, الهام احسانی چیمه

چکیده

مقدمه: تأمین و نگهداشت منابع انسانی سلامت در مناطق محروم، چالشی جهانی به ویژه در کشورهایی است که پراکندگی جغرافیایی بالایی دارند. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی سیاست‌های تشویقی نظام سلامت ایران برای ماندگاری پزشکان و پرستاران در مناطق محروم بود.

روش بررسی: این مطالعه از نوع کیفی بود و با رویکرد تحلیل سیاستی گذشته‌نگر در مرحله اول به صورت مروری به منظور شناسایی سیاست‌های تشویقی و در مرحله دوم با تعیین معیارهای اولویت‌بندی و تهیه پرسش‌نامه الکترونیکی جهت شناسایی تأثیرگذارترین سیاست‌ها با نظرخواهی از ۲۶ نفر خبره انجام گردید.

یافته‌ها: ۸ سیاست مشتمل بر۵۰ مداخله طراحی و اجرا شد و قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، برنامه پزشک خانواده، دستورالعمل توزیع دانش‌آموختگان رشته‌های تخصصی پزشکی و طرح تحول سلامت در ماندگاری پزشکان و قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، قانون ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮه‌وری ﮐﺎرﮐﻨﺎن بالینی و طرح تحول سلامت در ماندگاری پرستاران از تأثیرات بیشتر و طولانی‌تری برخوردار بود.

نتیجه‌گیری: با وجود دستاوردهایی در جذب و ماندگاری پزشکان و پرستاران در مناطق محروم، هر یک از سیاست‌ها با چالش‌ها و نارسایی‌هایی مواجه می‌باشد. بنابراین، بازنگری کلی سیاست‌های تشویقی تأثیرگذار و رفع چالش برنامه‌ها با ایجاد هماهنگی بین‌بخشی، تأمین منابع مالی پایدار و مدیریت هزینه‌ها و آگاهی از ترجیحات پزشکان، پرستاران و بیماران و همچنین، همسو نمودن سیاست‌ها با خدمات و مطالبات آن‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

واژگان کلیدی

سیاست‌های تشویقی؛ ماندگاری؛ پزشکان؛ پرستاران؛ مناطق محروم
سیاست‌های تشویقی نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران برای ماندگاری پزشکان و پرستاران در مناطق محروم
فرشته داوری , خلیل علی‌محمدزاده , حانیه سادات سجادی , الهام احسانی چیمه
چکیده (۲۹ مشاهده)         |     XML

این مطالب را نیز ببینید!

آنچه که در اولین جلسه کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی گذشت

دکتر عاملی: کاهش نرخ رشد جمعیت نگران کننده است اولین جلسه کمیته مطالعات و پایش ...