خانه / پژوهشی / بانک مقالات / نمونه آدرس دهی در مقاله مستخرج از پایان نامه + آدرس فارسی و انگلیسی گروهی از استادان

نمونه آدرس دهی در مقاله مستخرج از پایان نامه + آدرس فارسی و انگلیسی گروهی از استادان

سایت تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی | HCSM

توجه: در مثال زیر فرض بر این است که نفر اول دانشجوی دکتری است. استاد راهنمای اول و نویسنده مسئول دکترخلیل علی محمدزاده است. استاد راهنمای دوم دکتر علی ماهر است. سه استاد دیگر هم مشاور هستند.

مریم فرخ۱، خلیل علی محمد زاده۲ *، علی ماهر۳،

سید مجتبی حسینی۴ ، محمد کریم بهادری۵، مهرنوش جعفری۶

۱ دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
۲ دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، ایران. شماره ارکید: ۹۲۵۶-۲۳۷۶-۰۰۰۲-۰۰۰۰
۳ استادیار گروه سیاستگذاری سلامت دانشکده مدیریت و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
۴ استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
۵ استاد تمام مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران
۶ استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

*نویسنده مسئول: خلیل علی محمدزاده (.M.D., Ph.D)، دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال؛ مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، ایران، dr_khalil_amz@yahoo.com

, Maryam Farrokh ۱, Khalil Alimohammadzadeh 2 *, Ali Maher ۳ 

Seyed Mojtaba Hosseini 4 Mohammad Karim Bahadori 5, Mehrnoosh Jafari 6

۱ PhD Student in Health Services Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

۲ Associate Professor, Department of Health Services Management, North Tehran Branch, Health Economics Policy Research Center, Tehran Medical Sciences Islamic Azad University, Tehran.  orcid.:0000-0002-2376-9256

۳ Assistant Professor, Department of Health Policy, School of Management and Medical Education, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

۴ Assistant Professor, Department of Health Services Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

۵ ّFull Professor, Health Management Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran

۶ Assistant Professor, Department of Health Services Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

*Corresponding Author: Khalil Alimohammadzadeh (M.D., Ph.D.), Associate Professor, Department of Health Services Management, North Tehran Branch; Health Economics Policy Research Center, Tehran Medical Sciences Islamic Azad University, Tehran, Iran, dr_khalil_amz@yahoo.com

این مطالب را نیز ببینید!

کلاس آنلاین(۹ و ۱۰ و ۱۱و ۱۲) ارزیابی خدمات بهداشتی و درمانی؛ بیمارستان های ارتقاء دهنده سلامت

هر چیز را که نتوانی اندازه بگیری، نمی توانی بهبود دهی #کلاس آنلاین(۹ و ۱۰ ...