خانه / آموزشی / روش تحقیق / طرح درس روش تحقیق در سیستم های بهداشتی

طرح درس روش تحقیق در سیستم های بهداشتی

عنوان درس: روش تحقیق در سیستم های بهداشتی

واحد دانشگاهی: تهران شمال و تهران پزشکی

تعداد واحد: ۳ واحد نظری و عملی

نام استاد: دکتر خلیل علی محمدزاده

دوره: کارشناسی ارشد

پیش نیاز: آمار

  نام درس: روش تحقیق در سیستم های بهداشتی

 

  تئوری: ۲۱ ساعت   تعداد واحد: ۳
  گروه آموزشی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی   عملی: ۱۴ ساعت   تعداد ساعت: ۳۵
  نیمسال اول سال تحصیلی : ۹۹ – ۱۳۹۸   هدف کلی درس:

 آشنایئ فراگیران با روش پژوهش علمی در علوم بهداشتی و مراحل مختلف پژوهش به   منظور قادر بودن به انتخاب موضوع مورد مطالعه، تدوین طرح و اجرای پروپوزال، نوشتن   پایان نامه، مقاله علمی پژوهشی و اجرای طرح پژوهشی

  محل تشکیل کلاس ها:

 واحد تهران شمال/ دانشکده مدیریت/ کلاس 

 

  جلسه

نمره بندی درس

 عنوان شروط شرکت در امتحان پایان ترم   موضوع  ملاحظات
 ۱ حداقل ۱۱ جلسه حضور در جلسات کلاسی کلیات پژوهش
۲ تحقیق،موضوع پژوهش، بیان مسئله و مرور منابع و اطلاعات موجود
۳ اهداف پژوهش، واژگانپژوهش،چارچوب پنداشتی  و چارچوب نظری و محدودیت های پژوهش
۴ متغیر و انواع آن و فرضیات
۵ محیط پژوهش، جامعه و نمونه
۶ روش ها و ابزارگردآوری داده ها و خصوصیات آنها
۷ انواع مطالعه
۸ تحلیل داده ها و انواع روش های آماری
۹ اصول اخلاقی در پژوهش
۱۰ تشریح فرمت پروپوزال نویسی دانشگاه
۱۱ تشریح فرمت پایان نامه نویسی دانشگاه
۱۲ چگونه مقاله علمی بنویسیم؟
۱۳ انواع مقالات و نحوه انتخاب مجله برای چاپ مقاله
۱۴ ریفرنس نویسی، پاسخ به سوالات و توضیح در باره امتحان
تکلیف دوره پروپوزال نویسی * ۴ نمره
ارائه کلاسی انتخاب موضوع و تهیه اسلاید و ارائه در کلاس * ۴ نمره
امتحان پایان ترم  تمام مباحث کلاسی ۱۲ نمره

 

  منابع اصلی: تحقیق در سیستم های بهداشتی، انتشارات سازمان جهانی بهداشت، ترجمۀ دکتر مرتضی زعیم ، انتشارات وزارت بهداشت / روش تحقیق و نگارش مقالات علمی، دکتر شاهین آخوندزاده، دکتر دلیری، نشرجامع نگر

  سایر منابع: روش شناسی پژوهش های کاربردی در علوم پزشکی، گروه مؤلفین، دکتر حسین ملک افضلی، دانشگاه تهران / آشنایی با تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت، انتشارات حیدری

 

این مطالب را نیز ببینید!

پروپوزال و پایان نامه نویسی(۸)؛ ساختار کلی و محتوای فصول پنجگانه پایان نامه

ساختار کلی و محتوای فصول پنجگانه پایان نامه دکترخلیل علی محمدزاده الف)ساختار کلی و محتوای ...