آخرین نوشته ها
خانه / آموزشی / نمونه آدرس نگاری در مقالات مستخرج از پایان نامه

نمونه آدرس نگاری در مقالات مستخرج از پایان نامه

نمونه آدرس نگاری در مقالات مستخرج از پایان نامه(کارشناسی ارشد و یا دکتری تخصصی)

این مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد استخراج شده است. دانشجوی پژوهشگر این پایان نامه پری رنجبر، استاد راهنمای آن دکترخلیل علی محمدزاده و استاد مشاور آن دکتر سید مجتبی حسینی بود.

مثال: عنوان مقاله

The Relationship of Physician-Nurses Interaction with Patient Safety Incidents in Amir iHospital in Tehran

نام نویسندگان(اول دانشجو، بعد استادراهنما که نویسنده مسئول هم هست، آخر استادمشاور  )

پری رنجبر۱، خلیل علی محمدزاده۲ و ۳ *، سید مجتبی حسینی۴

۱) دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

۲) دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

۳) مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران، تهران، ایران. شماره ارکید: ۹۲۵۶-۲۳۷۶-۰۰۰۲-۰۰۰۰

۴) استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

*نویسنده مسئول

خلیل علی محمدزاده (M.D., Ph.D), E mail: dr-khalil-amz@yahoo.com

Pari Ranjbari ۱ , Khalil Alimohammadzadeh ۲,۳*, Seyed Mojtaba Hosseini ۴

۱ MSc student in Healthcare Management, School of Management and Social Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

۲ Associate Professor, Department of Healthcare Management, School of Management and Social Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

۳ Health Economics policy Research Center, Tehran Medical Sciences Islamic Azad University, Tehran, Iran. orcid.:0000-0002-2376-9256

۴ Assistant Professor, Department of Healthcare Management, School of Management and Social Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

آدرس نویسنده مسئول

* Corresponding Author: Khalil Alimohammadzadeh M.D., Ph.D., E mail: dr-khalil-amz@yahoo.com

-در این مقاله شماره یک، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد است.

-اگر شماره یک، دانشجوی دکترای پژوهش محور همان دانشگاه باشد به صورت زیر نوشته می شود.

۱ Research-based Ph.D. Candidate in Healthcare Management, School of Management and Social Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

-یا می توان عنوان دانشجوی دکترای پژوهش محور را به شکل زیر نوشت.

۱ Ph.D. by Research Candidate in Healthcare Management, School of Management and Social Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

-اگر شماره یک، دانشجوی دکترای تخصصی همان دانشگاه باشد به صورت زیر نوشته می شود.

۱ Ph.D. Candidate in Healthcare Management, School of Management and Social Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

این مطالب را نیز ببینید!

relationship Quality & Working Life & productivity of nurses

A study of relationship Quality of Working Life and its relation with the productivity of ...