خانه / پژوهشی / بانک مقالات / ارتباط خودکارآمدی با استرس ادراک شده در همسران جانبازان مبتلا به PTSD

ارتباط خودکارآمدی با استرس ادراک شده در همسران جانبازان مبتلا به PTSD

XML ارتباط خودکارآمدی با استرس ادراک شده در همسران جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه جنگی ص. ۱۰۲-۱۱۰
[English Abstract] اعظم ساربانی، *خلیل علی محمد زاده ، حمید حجتی
چکیده (۱۱ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۵ دریافت)

AWT IMAGE

ارتباط خودکارآمدی با استرس ادراک شده در همسران جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه جنگی
اعظم ساربانی۱، *خلیل علی محمدزاده ۲، حمید حجتی۳
۱- کارشناس ارشد پرستاری، ایران، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی.
۲- دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشیار، ایران، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
۳- دکترای پرستاری، ایران، علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، گروه پرستاری.
چکیده:   (۱۵ مشاهده)
مقدمه: زندگی با فردی که به اختلال استرس پس از سانحه جنگی مبتلا شده است، موجب افزایش استرس و ناسازگاریهای زناشویی میگردد. این فشارها موجب کاهش خودکارآمدی همسران میگردد.
هدف: این مطالعه با هدف ارتباط خودکارآمدی با استرس ادراک شده در همسران جانبازان استرس پس از سانحه جنگی انجام گرفت.
مواد و روشها: این مطالعه توصیفی همبستگی با روش نمونهگیری تصادفی ساده بر روی ۱۸۷ نفر از همسران جانبازان مبتلا به استرس پس از سانحه جنگی شهر کاشان در سال ۱۳۹۵ انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه خودکارآمدی شرر (Sherer) و پرسشنامه استرس ادارک شده (Perceived Stress Scale) بود که به روش خودگزارش دهی جمعآوری شد. سپس دادهها با آمار توصیفی (جداول، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی اسپیرمن، من ویتنی) توسط نرمافزار spss نسخه ۲۱ تجزیه و تحلیل شد.
یافتهها: میزان خودکارآمدی ۷/۷۹‌‌±۳/۴۳ و میزان استرس ادراک شده ۲/۶۱‌‌‌±۶۴/۳۰ بود. آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین خودکارآمدی با استرس ادارک شده ارتباط معنیداری را نشان داد (۰/۰۰۱P‌=، ۰/۴-r‌=) به طوری که با افزایش خودکارآمدی میزان استرس ادراک شده در همسران جانبازان کمتر میشد.
بحث و نتیجهگیری: با افزایش میزان خودکارآمدی، میزان استرس ادارک شده در همسران جانبازان کمتر میشود. لذا، آموزش شیوههای افزایش خودکارآمدی در جهت مقابله با استرس توصیه میگردد.
واژه‌های کلیدی: استرس ادراک شده، استرس پس از سانحه، جانبازان، خودکارآمدی، همسران.
متن کامل [PDF 344 kb]   (۶ دریافت) 
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ | پذیرش: ۱۳۹۶/۲/۳۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۷/۴

این مطالب را نیز ببینید!

انتشار مقاله در BMC Public Health (Springer Nature)

– Sadrkhanlou M, Maher A , Alimohammadzadeh KH, Jafari M, Bahadori MK. Applying the Delphi ...