خانه / آموزشی / ارزیابی خدمات بهداشتی و درمانی / طرح درس ارزیابی مراقبتهای بهداشتی و درمانی

طرح درس ارزیابی مراقبتهای بهداشتی و درمانی

۱ـ اطلاعات عمومی:

نام درس: ارزیابی مراقبتهای بهداشتی و درمانی

نوع درس: نظری(۳ واحد)

فراگیران: دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی

استاد دکترخلیل علی محمدزاده

۲ـ مقدمه(اهمیت درس):

ارزیابی جزء جدانشدنی هر فعالیت بهداشتی و درمانی به شمار می رود. در این میان آشنایی با استانداردهای ارائه خدمات به منظور ارزیابی موسسات ارائه کننده خدمات سلامت الزامی می باشد. همچنین شناخت مفاهیم جدید کیفیت و استانداردهای اعتباربخشی از رویکردهای نوین ارزیابی مراقبت های بهداشتی و درمانی می باشد.

۳ـ ا هداف کلی:

آشنا ساختن دانشجویان با روش های ارزیابی کمی و کیفی مراقبت های بهداشتی و درمانی در چارچوب استانداردهای خدمات و مراقبت های بهداشتی و درمانی شبکه و بیمارستان، به طوری که دانشجو در پایان ترم بتواند نظام های سلامت را از نظر کمی و کیفی و مطابق با استانداردها مورد ارزیابی قرار دهند.

۴ـ اهداف ویژه یا عینی:

در پایان این دوره آموزشی، از دانشجو انتظار می رود:

– اهداف کلی و ویژه سازمان بهداشت جهانی در زمینه ارزیابی عملکرد
– مفاهیم اولیه در ارزیابی مراقبت های بهداشتی و درمانی
– شاخص های ارزیابی مراقبت بهداشتی و درمانی
– مفاهیم و روش های اندازه گیری پاسخ دهی نظام های سلامت
– تعریف و اندازه گیری پوشش سلامت
– مفاهیم و مبانی اساسی در تولیت نظام سلامت
– ارزیابی اقتصادی پروژه های بهداشتی
– مشارکت مالی عادلانه
– سنجش نابرابری سلامت
– الگوی هزینه سلامت در کشورهای دنیا
– حساب های ملی سلامت: مفاهیم، منابع اطلاعاتی، و روش شناختی
– پایش عملکرد مالی سلامت
– ارائه خدمات در سیستم بهداشت و درمان
– پاسخدهی نظام سلامت: مفاهیم، حوزه ها و عملیاتی سازی
– عدالت و کیفیت در نظام سلامت (آشنایی با سنجه های حدواسط)
– اندازه گیری دستاورد های نظام سلامت: اثر تغییر پذیری بر اهمیت اهداف و عوامل اجتماعی
– اعتباربخشی موسسات بهداشتی و درمانی
– ممیزی مراقبت های بهداشتی و درمانی
– انواع مختلف مدل های تعالی سازمانی
– سایر موضوعات جدید و جالب پیشنهادی توسط دانشجویان

۵ـ روش تدریس:
Lecture /سخنرانی برنامه ریزی شده/ Round Morning Report / Case Report/ کارگاه آموزشی

غیره :
ـ سخنرانی همراه با پرسش و پاسخ و تلاش در توانمندسازی دانشجویان در فرآیند آموزش
– سخنرانی همراه با ارائه مثال های کاربردی
– تحقیق دانشجویان در زمینه ویژگی های سازمان بیمارستان و ارائه این مطالب به سایر دانشجویان

۶ـ وسایل سمعی و بصری:
– استفاده از پاورپوینت

بهتر است متن مکتوب ارائه شده در کلاس، قبلا بین دانشجویان شرکت کننده در جلسه توزیع شود.

۷ـ روش ارزیابی:
– میزان مشارکت فکری و حضوری دانشجویان در فعالیت های کلاسی ۱ نمره
– نحوه انتخاب و ارائه کار کلاسی ۳ نمره
– امتحان میان ترم ۲ نمره
– امتحان پایان ترم ۱۴ نمره

۸– منابع اصلی درس

– دکتر صدقیانی ابراهیم، ارزیابی مراقبت های بهداشتی درمانی، انتشارات نوردانش ۱۳۸۶

– Accreditation Process Guide for Behavioral Health Care 2006 – 2007,By Joint Commission Resources, Inc Staff jcr. Edition: illustrated Published by Joint Commission on, 2006.

– دکتر صدقیانی ابراهیم، استانداردهای بیمارستانی وارزیابی مراقبتهای بهداشتی ودرمانی، انتشارات  معین ۱۳۷۶

– وزارت بهداشت، دستورالعمل ارزیابی بیمارستان ها، شورای هماهنگی درمان ۱۳۷۶

– تحقیق در سیستم های بهداشتی، سازمان جهانی بهداشت، معاونت پژوهشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

– Evaluation of Health Care, Woltes W.Hollend.
– Health Care Management, Marcia Horowitz, Ferguson publishing c 2010.

این مطالب را نیز ببینید!

معرفی دوره دکتری (Ph.D) مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

مقدمه: تربیت و آموزش نیروی انسانی در زمینه مدیریت واحدهای بهداشتی و درمانی بواسطه کمبودهای ...