سطح بندی خدمات

قوانین و مقررات گروه کارشناسان

تشکیلات و بهبود روشها تشکیلات – سطح بندی خدمات

odm.tbzmed.ac.ir

تحلیل گزارش سطح بندی خدمات شهرستان های آذربایجانشرقی

این مطالب را نیز ببینید!

A report from the one-day conference on health justice at the Academy of Medical Sciences

Note: On Monday, February 14, 2022, the Conference on Justice in Health was held at ...