خانه / پژوهشی / تدوین مقاله علمی پژوهشی / مطالعه موردی: رابطه فرهنگ سلامت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان

مطالعه موردی: رابطه فرهنگ سلامت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان

مجله مدیریت بهداشت و درمان

ISSN 2008-5346

دوفصلنامه دارای رتبه علمی – پژوهشی (پزشکی) به زبان فارسی – انگلیسی

سال سوم، شماره ۱-۲، تابستان ۱۳۹۰

عنوان:
رابطه فرهنگ سلامت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

نویسنده(گان):
امیر اشکان نصیری پور، خلیل علی محمد زاده، پوران رئیسی، مهرنوش جعفری

چکیده:
مقدمه: یکی از مهم ترین مسئولیت های مدیریت منابع انسانی، حفظ کارکنان توانمند به منظور ایجاد موفقیت سازمان ها و استفاده بهینه از آنهاست. نظر به اهمیت و حساسیت دانشگاه بعنوان محلی برای آموزش و پرورش نیروی انسانی تحصیل کرده، این پژوهش به بررسی ارتباط بین سلامت سازمانی و مولفه های تشکیل دهنده آن و تعهد کارکنان در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی پرداخته است.
روش پژوهش: این مطالعه از نوع همبستگی بوده و در سال ۱۳۹۰ انجام پذیرفت. ۹۰ نفر از کارکنان غیر هیات علمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی به شیوه طبقه ای از دانشکده ها و حوزه ستاد دانشگاه به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر و پرسشنامه پژوهشگر ساخته سلامت سازمانی بود. داده ها از طریق مکاتبه رسمی با واحدهای مورد مطالعه و به شکل خود ایفا جمع آوری شد. در تحلیل داده ها از میانگین و انحراف معیار توزیع فراوانی برای توصیف و از ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی همبستگی نمرات سلامت سازمانی و تعهد کارکنان بهره گیری شد. هم چنین آنالیز واریانس، آزمونt مستقل و تحلیل رگرسیون بکار گرفته شدند.
یافته ها: میانگین و انحراف معیار نمره سلامت سازمانی ۳۸٫۱۳±۱۷۸٫۸۵ (۶۷ درصد) و در مورد تعهد کارکنان ۲۹٫۵۶±۱۴۵٫۱۶ (۶۶ درصد) بود. وضعیت سلامت سازمانی و تعهد کارکنان در واحدهای زیر مجموعه سازمان مورد مطالعه تفاوت معنی داری نداشت. بین کلیه ابعاد سلامت سازمانی یعنی یگانگی نهادی r1 = 0.657، مراعات r2 = 0.464، ساخت دهی r3=0.640 ، حمایت منابع r4 = 0.566، بانک اطلاعاتی r5 = 0.362و روحیه r6 = 0.625 با تعهد سازمانی کارکنان همبستگی مثبت و معنی داری مشاهده شد (P<0.001). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد سلامت سازمانی قابلیت تبیین تعهد کارکنان را به میزان ۵۵٫۶ درصد دارد (F=17.3 ، df = 6 ، P<0.01). موثرترین مولفه پیش بینی کننده، یگانگی نهادی با بتای ۰۳۳۵/۰ و ۰۰۱/۰P < بوده است. دومین مولفه موثر بر تعهد سازمانی روحیه بود ( =۰٫۳۰۶β و(P=0.05.
نتیجه گیری: با توجه به رابطه معنی دار بین سلامت سازمانی و تعهد کارکنان، تلاش در جهت سالم سازی سازمان از طریق ایجاد یگانگی نهادی با اقداماتی از قبیل حمایت از کارکنان در رویارویی با مشکلات محیطی و تقدیر از ایده های خلاق و هم چنین تقویت روحیه آنان با تدابیری چون ایجاد جو صمیمی، توام با تشریک مساعی و احترام و پرهیز از تبعیض می تواند نقش موثری در افزایش تعهد سازمانی کارکنان داشته باشد.

کلیدواژگان:
سلامت سازمانی؛ تعهد؛ کارکنان؛ دانشگاه

این مطالب را نیز ببینید!

نکات ظریف در نگارش مقالات دانشگاهی

نکات ظریف در نگارش مقالات دانشگاهی نحوه نگارش عبارات عددی متوالی در یک جمله هنگامی ...